หมวด : ประเทศที่ต้องขอวีซ่า / 11-10-2008 Views: 3,560

วีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand Visaเอกสารการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน ( ประทับตราบริษัทฯและเซ็นรับรองสำเนา ) กรณีเป็นเจ้าของหรือกรรมการบริษัทฯ
3. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ถึงสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หัวจดหมายบริษัทฯ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
6. หลักฐานการเงินใช้ สำเนา Statement ของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน ( ธุรกิจ ) ท่องเที่ยวใช้ Statement ส่วนตัว
7. หนังสือเชิญ ( ถ้ามี )
8. รูปถ่ายสีไม่เกิน 6 เดือน 2 นิ้ว 1 รูป (รูปสีพื้นฉากหลังสีอ่อน)
9. ใบจองโรงแรม
10. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Booking ตั๋ว
11. นามบัตร


อัตราค่าธรรมเนียม :

?- ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 3,500 บาท ชำระค่าวีซ่าเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ?สถานทูตนิวซีแลนด์ (กองตรวจคนเข้าเมือง)?


เวลาทำการของสถานฑูต :

ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.30 น.
เวลารับเล่ม 14.00 ? 15.00 น.


หมายเหตุ :

?- ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา และ จดหมายรับรองจากโรงเรียน
?- ชาวต่างชาติ ต้องใช้ ใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

เอ็ม ไทย ทวเวอร์ ชั้น 15 ออซีซันเพรส
โทร 0-2654-3444
www. immigration.govt.nz

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) จะเปิดตัวเที่ยวบินรายวันระหว่างสิงคโปร์และสนามบินนานาชาติต้าซิงของปักกิ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน ...
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอร์แคนาดาจะให้บริการเที่ยวบินตรงตามฤดูกาลอีกครั้งจากโตรอนโต ...
ลุฟท์ฮันซ่าได้ประกาศขยายการให้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนเที่ยวบินในเที่ยวบินระยะสั้นและระยะกลาง ข้อเสนอความบันเทิงบนเที่ยวบิน ...
สายการบิน Korean Air ได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการไปยังประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในบางเส้นทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น สายการบินจะกลับมาให้บริการเส้นทางปูซาน-เซี่ยงไฮ้ผู่ตง ...
สายการบินเอทิฮัด  ได้เปิดตัวเที่ยวบินใหม่จากสนามบินนานาชาติซาเยด (AUH) อาบูดาบีไปยังชัยปุระ (JAI) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ...visa