หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 12,662

สวิสเซอร์แลนด์ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเบิร์น
ทั่วไป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ ภูเขาและทุ่งหญ้า มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง ธุรกิจธนาคาร นาฬิกา ผลิตภัณฑ์นมและเนย สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตากอากาศ และนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวสวิสทั่วไปมีนิสัยรักความสงบ ความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
ที่ตั้ง สมาพันธรัฐสวิสหรือสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทิศเหนือจรดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทิศตะวันออกจรดออสเตรียและลิคเตนสไตน์ ทิศใต้จรดอิตาลี ทิศตะวันตกจรดฝรั่งเศส
พื้นที่
41,290 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทย 12 เท่า โดยพื้นที่ 2 ใน3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ซึ่งทอดยาวจากทิศตะวันตก

ประชากร

เมืองหลวง

ภูมิอากาศ

7,400,000 คน (ปีพ.ศ.2548)

เบิร์น


ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบแอลป์จนถึงแบบเมดิเตอร์เรเนียน ฤดูหนาวอากาศหนาว มีฝนและหิมะ ฤดูร้อนอบอุ่น เย็นชื้น มีฝน บางครั้งทางตอนใต้จะมีฝนตกชุก


ภาษา ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ เยอรมัน (63%) ฝรั่งเศส(20.4%) อิตาลี(6.5%) และโรมานซ์(0.5%)และภาษาอื่นๆ (9.0%)
วันชาติ

ศาสนา
1 สิงหาคม

ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก (41.8%) อิสลาม (4.3%) นิกายโปรเตสแตนท์ (35.3%) ศาสนาอื่นๆ (3.2%) ไม่มีศาสนา (11.1%)

การปกครอง ปกครองแบบประชาธิปไตย ในรูปของสมาพันธรัฐ (confederation) ประกอบด้วยมณฑล (Canton) 23 แห่ง ในจำนวนนี้ 3 มณฑลถูกแบ่งออกเป็นกึ่งมณฑล (haft-canton) 6 แห่ง จึงเสมือนประกอบด้วยมณฑลทั้งสิ้น 26 แห่ง ซึ่งมีอำนาจบริหารภายในของแต่ละมณฑล ส่วนอำนาจบริหารส่วนกลางจะอยู่ที่คณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Federal Council) ซึ่งเปรียบเท่ากับคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยสมาชิกที่เรียกว่า มนตรีแห่งสมาพันธ์(Federal Councillor) 7 คน มีวาระในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และใน 7 คน จะผลัดกันเป็นประธานาธิบดีคนละ 1 ปี


แรงงานในสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานได้โดยเสรี เว้นแต่เป็นแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธนาคาร วิศวกร ฯลฯ และผู้ที่จะ ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ได้จะต้องมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์มีการจ้างแรงงานจากผู้อพยพลี้ภัย/ แรงงานจากประเทศในสหภาพยุโรป/ แรงงานที่ข้ามแดนเข้ามาทำงานรายวันตามฤดูกาลจากประเทศเพื่อนบ้านอีกจำนวนมาก เช่น จากเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกสด้วย

เตรียมตัวก่อนเดินทาง
การที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ ควรที่จะทราบข้อมูลที่จำเป็นดังนี้

การเข้าเมือง

หนังสือเดินทางราชการและการทูตไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางและอยู่พำนักได้ 3 เดือน
หนังสือเดินทางธรรมดา จำเป็นต้องขอวีซ่าสวิสก่อนเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 35 ถ.วิทยุ (เหนือ) กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-253-0156 ถึง 60 ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์ ได้อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มี Schengen Visa (เชงเก็นวีซ่า) จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยต้องมีวีซ่าสวิส แต่ต้องเป็น multiple entry (เข้าออกได้หลายครั้ง) และไม่หมดอายุ โดยจะสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากวีซ่าไม่ถูกต้องหรือถือเชงเก็นวีซ่า Single entry (เข้า-ออกได้ครั้งเดียว) อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและถูกส่งตัวกลับโดยทันที
การเดินทางผ่าน (Transit) สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีตั๋วเครื่องบินปลายทางไปประเทศที่สาม โดยสามารถขอรับวีซ่าผ่านทางได้ ที่หน่วยตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และสามารถอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 48 ชม. (ค่าใช้จ่าย 40 ฟรังก์สวิส)
ส่วนกรณีที่มีการเชิญจากสวิส ผู้เชิญชาวสวิสจะต้องได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากตำรวจสวิสก่อน แล้วดำเนินเรื่องส่งใบอนุญาตเชิญเข้าสวิตฯ นั้นมาให้ผู้รับเชิญเพื่อนำเอกสารดังกล่าวแนบกับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
หมายเหตุ
กรณีหญิง/ ชายที่ประสงค์จะแต่งงานกับชาวสวิส ขอให้มีความรัก ศึกษานิสัยใจคอ และวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมให้ดีเสียก่อน เนื่องจากเมื่อสมรสกับชาวสวิสแล้ว จำเป็นต้องใช้เวลาถึง 5 ปี (คู่สมรสสวิสต้องรับรองวีซ่าทุกปี) ถึงจะได้สิทธิพำนักถาวรในสวิตเซอร์แลนด์
การสมรสแบบรับจ้างแต่งงานกับชาวสวิสเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมักเป็นเหตุให้เกิดการถูกกดขี่ข่มเหงและการค้าประเวณี โดยชาวสวิสที่มีพฤติกรรมรับจ้างแต่งงานกับชาวต่างชาติมักเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษา ตกงานยาวนาน ติดยาเสพติด สุราเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีโรคภัยประจำตัว มีปัญหาทางสุขภาพจิต ดังนั้น จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจ้างสมรสโดยเด็ดขาด
ศุลกากร
ผู้เดินทางสามารถนำสิ่งของเพื่อใช้ส่วนบุคคลติดตัวเข้าไปได้โดยไม่เสียภาษี มีรายละเอียดสิ่งของที่มีข้อจำกัดในด้านปริมาณและมูลค่า ดังนี้
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 15 % ได้ไม่เกิน 2 ลิตร และเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 15% ได้ไม่เกิน 1 ลิตร
บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือ ซิการ์ไม่เกิน 50 มวน
ยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม และกระดาษห่อยาเส้นไม่เกิน 200 แผ่น
สิ่งของมีมูลค่าไม่เกิน 300 ฟรังก์สวิส
เงินตราต่างประเทศหรือเงินฟรังก์สวิสไม่มีข้อกำหนด แต่จำนวนเงินต้องไม่สูงมากจนเป็นเหตุสงสัยว่าจะทำการฟอกเงิน
ยาสำหรับใช้รักษาส่วนตัว สามารถนำติดตัวเข้าไปเพื่อการบำบัดรักษาส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 เดือน ยกเว้นยาเสพติดประเภทร้ายแรง โดยหากไม่แน่ใจโปรดติดต่อสอบถามประเภทของยาต้องห้ามได้ที่สถานเอกอัครราชทูต สวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้ก่อนเดินทาง
เวลาทำการ

หน่วยราชการ 08.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.(จันทร์-ศุกร์)
ธนาคาร 08.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.30 น.(จันทร์-ศุกร์)
ร้านค้า

หมายเหตุ
08.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันพุธหรือวันพฤหัสฯ จะปิดเวลา 21.00 น.วันเสาร์ปิดเวลา 16.30 น.
ส่วนวันอาทิตย์ร้านค้าทั่วไปจะปิด จะเปิดเฉพาะในบางเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาก เช่น อินเตอร์ลาเกน ลูเซิร์น มองเทรอร์

เงินตราและบัตรเครดิต

เงินตราของสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่า "ฟรังก์สวิส" โดย 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับประมาณ 35 บาท (อัตราเดือนตุลาคม 2548) สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ตามธนาคารทุกแห่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟตามเมืองใหญ่ และโรงแรมทั่วไป ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารจะได้อัตราดีที่สุด
บัตรเครดิตที่สามารถใช้จ่ายได้จะต้องเป็นประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และอเมริกันเอ็กซ์เพรส การใช้บริการจากธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ มักจะรวมค่าบริการไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ใช้บริการก็อาจให้ทิปเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจเท่านั้น
การคมนาคม
สวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบขนส่งมวลชน รถเมล์ รถราง และเรือโดยสาร ถือว่าสะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และราคาไม่แพง ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว (การจราจรขับชิดขวา) ต้องเสียค่าธรรมเนียมในสถานที่จอดรถตามเมืองใหญ่ ระบบไปรษณีย์สวิสที่เชื่อถือได้ และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วไป สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และส่ง E-mail ได้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ
การแต่งกาย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดบนพื้นที่ภูเขาและที่สูงในฤดูหนาว การแต่งกายควรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาว และตรวจดูสภาพความพร้อมของร่างกาย หากจำเป็นต้องขึ้นภูเขาที่สูงมาก (3,000 เมตรหรือสูงกว่า) เนื่องจากอากาศอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ำ อาจเกิดปัญหาสุขภาพได้
ชุมชนไทย
มีชาวไทยพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 12,000 คน เป็นชายร้อยละ 20 หญิงร้อยละ 80 สมาคม/ชมรมไทยอยู่ประมาณ 15 แห่ง วัดไทยอยู่ 3 แห่ง คือวัดศรีนครินทราวราราม ตั้งอยู่ที่เมือง Aarau โทรศัพท์ (+4162) 858-6030 วัดธรรมปาละตั้งอยู่ที่เมือง Kandersteg

หน่วยงานราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครซูริค
Royal Thai Honorary. Consulate- General, Zurich
โทรศัพท์ (+4143) 344-7000
โทรสาร (+4143) 344-7001

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครเจนีวา
Royal Thai Honorary. Consulate- General, Geneva
โทรศัพท์ (+4122) 311-07263
โทรสาร (+4122) 311-0049


สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองบาเซล
Royal Thai Honorary Consulate
โทรศัพท์ (+4161) 206-4565
โทรสาร (+4161) 206-4546

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น
Royal Thai Royal Embassy , Bern
โทรศัพท์(+4131) 970-3030, 970-3411
โทรสาร (+4131) 970-3035หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
(Royal Thai Embassy)
Kirchstrasse 56
3097 Bern-iebefeld, Switzerland
โทรศัพท์ (04131) 970 3030-4 ,(04131) 970-3038-9
โทรสาร (041 31) 970 3035
E-mail : thai.bern@bluewin.chลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เดลต้าแอร์ไลน์ (DL)และริยาดแอร์ (RX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้จะนำเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือ ...
American Airlines ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายประการสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน AAdvantage ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแลกไมล์เพื่อใช้งาน ...
สายการบิน Iberia ของสเปน  ได้ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ รวมถึงชุดสิ่งอำนวยความสะดวก และฟีเจอร์ดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น ...
Korean Air ได้นำขั้นตอนการให้บริการบนห้องโดยสารใหม่มาใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความปั่นป่วนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินหลายแห่ง ...
เอมิเรตส์คาดการณ์ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากหลายครอบครัวออกเดินทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน ...visa