หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 3,592

อังกฤษชื่อทางการ สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) แบ่งออกเป็น 4 แคว้นใหญ่ คือ อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ
เมืองหลวง กรุงลอนดอน
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป
พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 242,514 ตารางกิโลเมตร หรือ 93,638 ตารางไมล์
ประชากร มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน ประกอบด้วย ชนชาติอังกฤษ สก็อต เวลส์ ไอริช และประชากรจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และจีน
ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอังกลิคัน (Anglican)
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ลักษณะภูมิอากาศ หนาวเย็นตลอดปี

หมายเหตุ ชุมชนคนไทยในประเทศนี้มีประมาณ 35,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ทำงานในร้านอาหารไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ 900 ร้าน ในด้านต่างๆ อาทิ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีคนไทยสมรสกับคนอังกฤษ นักเรียน นักศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 4,300 คน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักธุรกิจ สถาปนิก ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารไทย เป็นต้น

ประมุข มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2(Queen ElizabethII) เป็นประมุข (Head of State)

รัฐสภา ประกอบด้วยสภาสามัญหรือสภาผู้แทน (The House of commons) และสภาขุนนาง (The House of Lords) มีหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆพิจารณา ข้อเสนอและนโยบายด้านภาษีและการคลังของรัฐบาล กำกับดูแลการบริหารงานของรัฐบาล

รัฐบาล มาจากการเลือกตั้งทุก 5 ปี พรรคการเมืองสำคัญ ได้แก่ พรรคแรงงาน (Labour) พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative) พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat) นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่จำกัดสมัยหากได้รับเลือกให้มาดำรงตำแหน่งต่อไป

ข้อควรทราบและพึงระวัง

คนไทยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรสามารถติดต่อขอรับบริการต่ออายุหนังสือเดินทาง ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ขอหนังสือสำคัญประจำตัวใช้แทนหนังสือเดินทางที่สูญหายเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย งานทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ การแจ้งเกิด ขอใบมรณะบัตร จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือการรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ได้โดยตรงที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ระหว่างเวลา 09.30-12.30น.ทุกวันทำงาน โทรศัพท์ 020 7225 5500 โทรสาร 020 7823 7492
การดำเนินการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสารการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ขอให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ฝ่ายกงสุล โดยไม่จำเป็นต้องผ่านนายหน้า
ขอให้นักท่องเที่ยวไทยระมัดระวังอย่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร เกินกำหนดวีซ่าเพราะท่านอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย อาทิ ส่งตัวกลับประเทศไทย และจะมีผลกระทบถึงการขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรครั้งต่อไป
ระหว่างที่ทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านสามารถติดต่อขอต่ออายุวีซ่าได้ที่ Immigration and Nationality Directorate, Home Office Croydon ชานกรุงลอนดอน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อขอแบบฟอร์มต่ออายุ วีซ่า 0870-241-0645 หมายเลขโทรศัพทเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป 0870-606-7766 หมายเลขโทรศัพท์ติดตามเรื่องการขอต่ออายุวีซ่าที่ได้ยื่นเรื่องแล้ว 0870-608-1592
โปรดดูแลทรัพย์สินของมีค่าและหนังสือเดินทางให้ดีที่สุด โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สวนสาธารณะ สถานีรถไฟใต้ดิน บนรถประจำทาง รถไฟ เนื่องจากท่านอาจถูกล้วงหรือฉกชิงกระเป๋าได้ อย่างไรก็ดี หากหนังสือเดินทางสูญหาย ให้แจ้งความพร้อมนำรูปถ่ายจำนวน 3 รูป เพื่อยื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับประเทศต่อไป
ในการเดินทางเข้า-ออกสหราชอาณาจักร กรุณาอย่ารับฝากสิ่งของจากผู้อ่นโดยไม่ทราบว่าอะไร เพราะท่านอาจถูกหลอกให้ขนสิ่งผิดกฎหมาย
การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร จะต้องมีหนังสือเดินทางของตนเอง และจะต้องมีวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรได้ หากไม่มีทั้ง 2 รายการ แสดงว่า ท่านถูกหลอกให้มาค้าประเวณีที่สหราชอาณาจักร
ศึกษากฎระเบียบของประเทศอังกฤษ โดยขอข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 2530191-9 โทรสาร 254-9578
ในเวลาทำการ จันทร์-พฤหัส 07.45 - 12.00 น. และ 12.45-16.30 น. วันศุกร์ 07.45 - 13.15 น.
อย่างไรก็ตาม หากท่านประสบปัญหาเดือนร้อนที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งยินดีต้อนรับและให้บริการชาวไทยทุกคน

หน่วยราชการไทยในสหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
29-30 Queen's Gate London SW7 5JB
โทรศัพท์ 020 7225 5500
(การติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง กรุณาติดต่อระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรับเรื่องที่ Counter ในช่วงเช้า และจะตอบปัญหาประชาชนทางโทรศัพท์ในช่วงบ่าย)
*เรื่องหนังสือเดินทาง ขอสูติบัตร ต่ออายุ ขอC.I. ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
*เรื่องจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า
*เรื่องวีซ่า
*เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปัญหาคนไทย นักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ
*เรื่องนิติกรณ์ต่างๆ
โทรจากประเทศไทย 00144207-2255500
โทรสาร 0207823-7492
โทรจากประเทศไทย 00144207-823-7492
E-mail : thaiduto@btintemet.com
Website : http://www.thaiembassyuk.org.ul

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหารเรือ
29-30 Queen's Gate London SW7 5JB
โทรศัพท์ 0207-589-0492 โทรสาร 0207-225-3782

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง
29-30 Queen's Gate London SW7 5JB
โทรศัพท์ 0207-589-7266 โทรสาร 0207-589-2624

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
11 Herdford Street,London W1Y 7DX
โทรศัพท์ 0207-493-5749 โทรสาร 0207-493-7416

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
28 Prince's Gate ,London SW7 1QF
โทรศัพท์ 0207-584-4538, 4539,4530
โทรสาร 0207-823-9896

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย
8th Floor Angel Court Tower,1 Angel Court,London EC2R 7HJ
โทรศัพท์ 0207-600-0041
โทรสาร 0207-606-2506

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3rd Floor,Brook House,98-99 Jermyn Street,London SW1Y 6EE
โทรศัพท์ 0207-925-2511
โทรสาร 0207-925-2512

บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
Thai Airways International, London
41 Albemarle Street, London W1S 4BF
โทรศัพท์ (44 171) 491-7953
โทรสาร (44 171) 409-1463

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ทำหน้าที่ในเรื่องการออกวีซ่าให้คนต่างชาติที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ช่วยในด้านการคุ้มครองดูแลคนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า

ในสหราชอาณาจักร มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยตั้งอยู่ 6 แห่ง คือที่เมือง Birminghsm, เมือง Hull และเมือง Liverpool ในอังกฤษ ที่เมือง Glasgow ในสก็อตแลนด์ ที่เมือง Cardiff ใน Wales และเมือง Gibraltar ใกล้ประเทศสเปน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Royal Thai Consulate in โทรศัพท์ 0121-643-9481
Birmingham,England โทรสาร 0121-449-3334

Royal Thai Consulate in Cardiff,Wales โทรศัพท์ และโทรสาร 0292-046-5777


Royal Thai Consulate in Glasgow,Scotland โทรศัพท์ 0141-353-5090
โทรสาร 0141-332-2928

Royal Thai Consulate in Hull,England โทรศัพท์ 0148-258-1668
โทรสาร 0148-258-0588

Royal Thai Consulate in Liverpool,England โทรศัพท์ 0151-255-0504

Royal Thai Consulate in Gibraltar (Overseas Territory,near Spain)

โทรสาร 0151-255-1070

โทรศัพท์ 00350-46215 โทรสาร 00350-46316นอกจากนี้ ที่ประเทศไอร์แลนด์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รับผิดชอบอยู่มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ตั้งอยู่ด้วย คือ
Royal Thai Consulate in Dublin,Ireland
โทรศัพท์ 00353-871-255-793 โทรสาร 00353-147-53943
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
(Royal Thai Embassy)
29-30 Queen's Gate London, SW7 5JB
โทรศัพท์ (44171) 589-2944
โทรสาร (44171) 823-9695
E-mail : mailto:mailto:thaiembassy.info@btconnect.com และ mailto:csinfo@thaiembassyuk.org.uk (สำหรับฝ่ายกงสุล)
Website : http://www.thaiembassyuk.org.uk

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบินเอทิฮัดได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในโปรแกรมเอทิฮัดเกสต์ตั้งแต่ฤดูร้อนนี้ สายการบินกล่าวว่ากำลังลดจำนวนไมล์ที่จำเป็นสำหรับการแลก ...
แควนตัสจะปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้มี Wi-Fi บนเที่ยวบินที่รวดเร็วและฟรี โดยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีพ.ศ. ...
Vietjet Air ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Airbus เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง A330-900 จำนวน 20 ลำ คำสั่งซื้อกล่าวนับเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งแรกของเวียตเจ็ท เครื่องบินลำนี้จะใช้งานบนเครือข่ายการบินระยะไกล ...
กาตาร์ แอร์เวย์สได้ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งเริ่มโดยให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน ...
IndiGo สายการบินยอดนิยมของอินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงทุกวันจากเบงกาลูรูไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินมีกำหนดให้บริการในวันที่ ...visa