หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 5,085

ญี่ปุ่นกรุงโตเกียว | นครโอซากา
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงโตเกียว
เมืองหลวง กรุงโตเกียว (ตั้งแต่ ค.ศ.1868)มีประชากร ประมาณ 12 ล้านคน จากจำนวนประชากร 128 ล้านคน คนเกาหลีเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมากที่สุดถึง 2 ใน 3 ของจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด
พื้นที่ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 377,385 ตร.กม. มีเกาะรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,900 เกาะ เกาะใหญ่ที่สำคัญคือ ฮอนชู ฮอกไกโด คิวชิว และชิโกกุ แบ่งการปกครองเป็น 47 จังหวัด (Prefecture)กรุงโตเกียวตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู
ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู
ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย (ในกรุงโตเกียว) 14.4 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.)อุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกช่วงต้นฤดู
ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 18.2 องศาเซลเซียส มีพายุไต้ฝุ่นมากในเดือน ก.ย.
ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 5.8 องศาเซลเซียส

ภาษา ญี่ปุ่น
สกุลเงิน เยน (Yen) 100 เยน เท่ากับประมาณ 36 บาท
ศาสนา ชินโต พุทธ คริสต์
การปกครอง ประชาธิบไตยระบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จ พระจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
รัฐสภาญี่ปุ่นเรียกว่า สภาไดเอ็ท (Diet)
วันชาติญี่ปุ่น 23 ธันวาคม (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito)
เวลา เร็วกว่า G.M.T. 9 ชั่วโมง (เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
รหัสโทรศัพท์ โทรฯจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่น กด 81+
ไฟฟ้า 100 Volts 50/60 Hz.
การคมนาคมระบบ สนามบินนานาชาตินาริตะ อยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงโตเกียว 64 กิโลเมตร การเดินทางส่วนใหญ่ของคนญี่ปุ่นในเมืองใหญ่ใช้รถไฟ โดยมีทั้งระบบรถไฟบนพื้นดินและใต้ดิน และมีรถไฟความเร็วสูง Shinkansen(ความเร็ว 270 กม. ต่อชั่วโมง) วิ่งระหว่างจังหวัด

การเดินทางเข้าญี่ปุ่น ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (visa) ประเภทที่ถูกต้องก่อนเข้าญี่ปุ่น ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ การเดินทางโดยเครื่องบินตรงจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว) ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง

หากเดินทางเข้าญี่ปุ่นอย่างไม่ถูกต้องหรือพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ท่านจะประสบปัญหาต่างๆมากมาย และสร้างความเดือดร้อนให้ญาติพี่น้องในภายหลัง

คนต่างชาติในญี่ปุ่น

มีชาวต่างชาติพำนักอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่คือ ชาวจีนและเกาหลี แต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นประมาณ 7 ล้านคน
ปัจจุบัน (2548) มีคนไทยพำนักอยู่ในญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน
ชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนที่ที่ว่าการอำเภอ/เมืองที่พำนักอยู่
อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้ไปทำงาน ญี่ปุ่นยังไม่เปิดให้แรงงานกึ่งฝีมือ และไร้ฝีมือเข้าประเทศ ปัจจุบันญี่ปุ่น อนุญาตให้คนต่างชาติทำงานใน 14 ประเภทงาน รวมถึงแรงงานฝีมือไม่กี่สาขา เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบิน ช่างเจียรนัย นักแสดง คนครัว ช่างฝีมือในโรงงาน ผู้ฝึกสอนสัตว์ ผู้ฝึกกีฬา ฯลฯ โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้มีสิทธิ์ทำงานในญี่ปุ่นไว้ค่อนข้างสูง
ก่อนจะเดินทางไปทำงานในญี่ปุ่น ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับกรมการกงสุลหรือกรมการจัดหางานก่อน ผู้ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในระยะสั้น นักท่องเที่ยว นักเรียนที่จะเข้าไปศึกษา ผู้เข้าไปฝึกอบรม จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในญี่ปุ่น ยกเว้นทำงานพิเศษ (part time) ของนักเรียน
แรงงานต่างชาติประเภทอื่น
ญี่ปุ่นยังไม่มีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ แต่อาจจะรับคนงานต่างชาติเข้าฝึกอบรม โดยให้วีซ่าประเภทผู้ฝึกงาน และเมื่อพ้น กำหนดระยะเวลาฝึกงาน (อาจเป็น 6 เดือน ถึง 3 ปี) จะมีการทดสอบว่าสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้หรือไม่ หากผ่านการทดสอบและมี บริษัทญี่ปุ่นสนใจจะจ้างคนงานก็สามารถได้รับวีซ่าทำงานต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงที่ฝึกงานคนงานจะไม่ได้รับค่าจ้างและการคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นการทำงาน แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยง ประมาณเดือนละ 7-8 หมื่นเยน

ชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต้องลงทะเบียนชาวต่างชาติที่ว่าการประจำเมือง (หรือเขต) ด้วยตนเอง (ผู้ที่อายุไม่ถึง 16 ปี สามารถให้ผู้ปกครองทำการแทนได้) ทั้งนี้ยกเว้น

บุคคลที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 90 วัน
เด็กทารกที่เกิดในญี่ปุ่นและอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 60 วัน
บุคคลที่มีสถานภาพทางการทูต หรือทางราชการ ทหารของกองทัพสหรัฐฯ หรือกองทัพสหประชาชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและครอบครัว
ประกันสังคม
การประกันสังคมหลัก ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพพนักงาน ประกันเงินบำนาญ สวัสดิการ ประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันเงินบำนาญแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุคนงาน ประกันสุขภาพและประกันเงินบำนาญสวัสดิการ

มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงาน
สำนักงานแรงงานฯ กรุงโตเกียว
(ที่อยู่เดียวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ)
โทรศัพท์ (03) 5423-6656 (090) 9333-1815
(080) 9201-6838
โทรสาร (03) 3280-0730
E-Mail: thailabour@i.bekkoame.ne.jp
แจ้งเหตุเพลิงไหม้/ ขอรถพยาบาล/ กู้ภัย โทร.119
แจ้งอุบัติเหตุ/ เหตุด่วนเหตุร้าย (ตำรวจ) โทร.110
ขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจาก
สถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. 090-4435-7812
บ้านพักฉุกเฉิน (องค์กรเอกชน)
กรุงโตเกียว โทร. 03-3368-8855 หรือ โทร. 050-3496-7615
เมืองโยโกฮามา โทร. 045-901-3527
ประเทศญี่ปุ่นมีเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับที่หลบภัย และแหล่งให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินซึ่งใกล้กับสถานที่ที่ท่านพำนัก (ส่วนใหญ่คือ สวนสาธารณะ ลานกว้าง โรงเรียน) เมื่อมีแผ่นดินไหว สิ่งที่ท่านควรทำประการแรกคือ หลบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หากใช้ไฟหุงต้มหรือแก๊สให้รีบดับไฟทันที

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (Royal Thai Consulate-General)

Bangkok Bank Building 1-9-16 Kyutaro-machi,
Chuo-ku,Osaka, 541-0056
โทรศัพท์ (066) 262-9226-7
โทรสาร (066) 262-9228
E-mail : rtcg-osk@jupiter.plale.or.jp
สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (Office of Labour Affairs)
House Hanabusayama#201, 3-11-1, Kami-Osaki,
Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0021
โทรศัพท์ (81 3) 5423-6656 โทรสาร (81 3) 3280-0730

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยฯ กรุงโตเกียว
(ที่อยู่เดียวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ)
โทรศัพท์ (03) 5424-0652
โทรสาร (03) 05424-0658
E-mail: csctokyo@sepia.ocn.ne.jpหากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
(Royal Thai Embassy)
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021 (ใกล้สถานีรถไฟ Meguro) โทรศัพท์ (03) 3447-2247 โทรสาร (03) 3442-6750
ฝ่ายกงสุล(Consular Section) โทรศัพท์ (03) 3441-1386
โทรสาร (03) 3441-2597 E-mail : infosect@thaiembassy.jp

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น และข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ
website : www.thaiembassy.jp
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น
website: www.thaiceotokyo.jp
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศญี่ปุ่น : นครโอซากากรุงโตเกียว | นครโอซากา
ข้อมูลเบื้องต้น : นครโอซากา

ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น

ควรตรวจสอบว่า ท่านมีวีซ่าที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ข้อมูลดังต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการเดินทางไปจังหวัดโอซากา หรือจังหวัดอื่น ๆ ในเขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือไปอยู่เป็นการชั่วคราว

กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารเข้าเมืองตามที่ได้รับแจกบนเครื่องบิน ได้แก่ Entry Form, Customs Declaration Form และ Health & Quarantine Form เพื่อให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินคันไซ ทั้งนี้ เมื่อถึงช่องตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมืองให้ยืนเข้าแถวในช่องที่จัดให้ไว้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้น
ท่านสามารถเดินทางเข้าเมืองจากสนามบินคันไซโดยรถโดยสารถึงสถานี Namba หรือสถานี Osaka (50 นาที) หรือโดยรถไฟด่วน สาย Rapit ถึงสถานี Nankai Namba (30 นาที) หรือสาย Rapid ถึงสถานี JR Osaka (60 นาที) หรือสถานี JR Tennoji (42 นาที) ซึ่งค่าบริการถูกกว่าใช้บริการเช่าเหมารถแท็กซี่มาก
ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวในนครโอซากาโดยรถโดยสาร รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือรถแท็กซี่ ทั้งนี้สามารถขอรับแผนที่ท่องเที่ยวและแผนที่รถไฟใต้ดินได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามบินคันไซ โรงแรมหรือสถานีรถไฟใต้ดินต่าง ๆ
ผู้ที่เดินทางไปอยู่เป็นระยะเวลานาน

ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่น (หลักฐาน : หนังสือเดินทางและรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 รูป) เมื่อได้รับบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ให้นำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง และเมื่อบัตรฯ สูญหาย ต้องแจ้งต่อที่ว่าการอำเภอภายใน 14 วัน
ตรวจสอบ วีซ่าว่าอนุญาตให้ทำงานในญี่ปุ่นได้หรือไม่ กฎหมายของญี่ปุ่นได้กำหนดคุณสมบัติ ประเภทของงานและเงื่อนไขการจ้างงานคนต่างด้าวไว้อย่างชัดเจน หากท่านลักลอบทำงานหรืออยู่เกินกำหนดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย
ที่พักอาศัย ขอให้ตรวจสอบสัญญาการเช่า อาทิ เงินที่จะได้รับคืนภายหลังการบอกเลิกสัญญาเช่า เงินกินเปล่าและค่านายหน้า (ปกติเทียบเท่าไม่เกินค่าเช่า 1 เดือน)
เมื่อได้รับการทวงถามให้ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ค่าแก๊ส ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
สอบถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับสถานที่และกำหนดวันที่ทิ้งขยะ
อาจเปิดบัญชีกับธนาคารที่อยู่ใกล้เพื่อความสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
หากต้องการขับขี่ยานพาหนะในญี่ปุ่น ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง
ทำประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาล โดยขอให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอ หรือ Osaka Prefecfture Welfare Division, Insurance Guidance Department โทรศัพท์ 072-25-1000 สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สามารถติดต่อทำบัตรสุขภาพได้ที่สถานศึกษาของตน
สถานพยาบาลส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ และต้องนัดหมายล่วงหน้า พร้อมทั้งนำบัตรประกันสุขภาพติดไปด้วย หากเกิดเจ็บป่วยนอกเวลาทำการ ขอให้ติดต่อศูนย์พยาบาลฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดควรตรวจสอบด้วยว่า มีสถานพยาบาลแห่งใดที่ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ และสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านรับรักษาโรคทั่วไป หรือโรคเฉพาะด้าน
ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น
อาทิ คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น ผู้ที่ไปทำงาน นักเรียนและนักศึกษารวมทั้งผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ควรรายงานตัวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจัดทำทะเบียนคนไทยในเขตคันไซ (หลักฐาน : สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนไทย และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป) ทั้งนี้ เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ติดต่อเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น

กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
อาทิ ป่วยหนัก อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ขอให้แจ้งหมายเลข 119 หรือพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "คิว คิว เดส" พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่เกิดเหตุ ชื่อผู้ติดต่อ และลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น จูโช : ป่วยหนัก จิโคะ : อุบัติเหตุ จะยิ : ไฟไหม้

โดยญี่ปุ่นมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอให้จัดเตรียมไฟฉายหรือไฟกระพริบฉุกเฉิน น้ำและอาหารแห้งที่จำเป็น ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตลอดจนเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาทิ รีบปิดวาล์วแก๊ส และเครื่องทำความร้อนหลบเข้าที่กำบังใต้โต๊ะที่มีความมั่นคง แข็งแรงและอย่ารีบหลบหนีออกนอกที่พักอาศัย ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
เมื่อประสงค์แต่งงานกับบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ให้ยื่นแบบฟอร์มขอจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีลายมือชื่อของพยาน 2 คน ต่อที่ว่าการอำเภอพร้อมทั้งเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว
เมื่อตั้งครรภ์และประสงค์จะคลอดบุตรในญี่ปุ่น ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อฝากครรภ์และขอรับคู่มือสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะใช้บันทึกประวัติของเด็ก การฉีดวัคซีนเมื่อคลอดบุตรแล้ว จะต้องจดทะเบียนเกิด ณ ที่ว่าการอำเภอภายใน 14 วัน (หลักฐาน : เอกสารรับรองการเกิดและหนังสือคู่มือสุขภาพแม่และเด็กที่โรงพยาบาลออกให้) และจะต้องจดทะเบียนคนต่างด้าวให้แก่บุตร ณ ที่ว่าการอำเภอ ภายใน 60 วัน นับจากวันเกิด
หากพบคนไทยเสียชีวิตให้รีบแจ้งตำรวจ สถานกงสุลใหญ่ฯ และที่ว่าการอำเภอผู้แจ้งหรือที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ (ภายใน 7 วัน)
สื่อมวลชนของไทยในเขตคันไซ

วิทยุภาคภาษาไทยทางสถานีวิทยุ FM COCOLO รายการ "รักเมืองไทย"76.5 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เช้า 6.30-7.00 น. และกลางคืน 23.00-23.30 น.
หนังสือพิมพ์รายเดือน "สื่อใหม่" และ "บางกอกไทม์" "ไทยแลนด์โพสต์" "ปกเหลืองไทยนิวส์"

การตรวจลงตรา (วีซ่า) ญี่ปุ่น

กรณีขอต่ออายุวีซ่าและการเปลี่ยนประเภทวีซ่า ต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 10 วันก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
หากเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวประสงค์จะกลับเข้ามาในญี่ปุ่นใหม่โดยใช้วีซ่าเดิม จะต้องขอ Re-entry Permits จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นก่อนออกจากญี่ปุ่นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวติดตัวไปด้วย เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินเมื่อเดินทางกลับญี่ปุ่น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดโอซากา

Osaka Immigration Office (โอซากาไคนิโฮะมุโกะโคะโชะช่ะ)
2-1-17 Tanimachi, Chuo-ku, Osaka
โทรศัพท์ (06) 6941-0771

Osaka Immigration Office, Tenoji Branch
1-9 Rokumantaicho, Tnnoji-ku, Osaka
โทรศัพท์ (06) 6774-3409-10

การติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์/ หลักฐาน :
หนังสือเดินทางไทยเล่มเก่าพร้อมสำเนาหน้าประทับวีซ่าที่ใช้เข้าญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก บัตรประชาชนไทย/ทะเบียนบ้านไทยไม่ต้องเตรียมรูปถ่ายมา (เพราะจะถ่ายรูปที่สถานกงสุลใหญ่) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์นี้มีอายุ 5 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ในหนังสือเดินทางได้ หากประสงค์จะแก้ไขข้อมูลบุคคล (เปลี่ยนชื่อ-สกุล) จะต้องทำใหม่โดยแก้ไขข้อมูลที่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยที่ประเทศไทยก่อน แล้วจึงสามารถขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ได้
การจดทะเบียนสมรส/ กรณีสมรสกับคนไทยด้วยกัน ยื่นหลักฐานหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ส่วนกรณีสมรสกับคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติให้ยื่นหลักฐานของคู่สมรสเพิ่มเติมดังนี้ : หนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือเดินทางหรือหนังสือแสดงตนทะเบียนบ้านญี่ปุ่นหรือต่างชาติ ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองเงินเดือน ใบเสียภาษีโดยเอกสารต่างๆ นี้ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหรือ กระทรวงต่างประเทศของประเทศที่เกี่ยวข้องเสียก่อน (กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสาขานครโอซากา โทร.06-6941-4700)
การแจ้งเกิด/ หลักฐาน : สูติบัตรฉบับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หนังสือเดินทางของบิดา-มารดาฝ่ายไทย บัตรประชาชนของบิดา-มารดาฝ่ายไทย ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดาฝ่ายไทย ทะเบียนสมรสไทยหรือทะเบียนสมรสญี่ปุ่น ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้วและหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือใบขับขี่ของบิดา-มารดาฝ่ายญี่ปุ่นหากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
Royal Thai "Consulate-General,
Osaka Bangkok Bank Bldg.
4th Fl. 1-9-16 Kyutaro-Machi,
Chuo-ku OSAKA 541-0056
(ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Sakaisuji-hommachi)
โทร. 06-6262-9226-7
โทรสาร 06-6262-9228
E-mail : rtcg-osk@jupiter.plala.or.jp
Website : http://www.thai-kansai.net
เวลาทำการด้านกงสุล
จันทร์-ศุกร์ เช้า 09.30-12.00 น. บ่าย 13.30-15.00 น.
-------------------------------------
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
3-14-6 Kami-Osaki, Shinakawa-ku,
Tokyo 141-0021 (ใกล้สถานีรถไฟ Meguro)
โทร. 03-3447-2247
โทรสาร 03-3442-6750 และกรุณานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของท่าน


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบินเอทิฮัดได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในโปรแกรมเอทิฮัดเกสต์ตั้งแต่ฤดูร้อนนี้ สายการบินกล่าวว่ากำลังลดจำนวนไมล์ที่จำเป็นสำหรับการแลก ...
แควนตัสจะปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้มี Wi-Fi บนเที่ยวบินที่รวดเร็วและฟรี โดยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีพ.ศ. ...
Vietjet Air ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Airbus เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง A330-900 จำนวน 20 ลำ คำสั่งซื้อกล่าวนับเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งแรกของเวียตเจ็ท เครื่องบินลำนี้จะใช้งานบนเครือข่ายการบินระยะไกล ...
กาตาร์ แอร์เวย์สได้ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งเริ่มโดยให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน ...
IndiGo สายการบินยอดนิยมของอินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงทุกวันจากเบงกาลูรูไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินมีกำหนดให้บริการในวันที่ ...visa