หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 8,324

ใต้หวันข้อมูลเบื้องต้น : ไทเป

ข้อควรรู้เมื่อไปทำงานไต้หวัน

การทำงานต้องมีสัญญาจ้าง
คนหางานต้องเข้ารับการตรวจโรคภายใน 3 วัน นับจากวันเดินทางเข้าสู่ไต้หวันและก่อนหรือหลัง 30 วัน ของทุกๆ 6 เดือน
คนหางานต้องยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ และพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน
นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้หลังจากผ่านการตรวจโรคครั้งแรก ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน และนายจ้างต้องยื่นคำร้องขอต่อสัญญาภายในเวลา 60 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตทำงาน
นายจ้าง ประเภทของงานและสถานที่ทำงานต้องเป็นอย่างเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน
หากทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล เมื่อผู้ป่วยหรือคนชราที่ดูแลเสียชีวิตลงต้องเตือนนายจ้างให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้ถูกดูแลภายในเวลา 30 วัน
ก่อนเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ต้องสอบถามให้แน่ชัดก่อนว่าผู้ไปรับที่สนามบินเป็นใคร เช่น นายจ้าง บริษัทจัดหางาน และชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
สิทธิและผลประโยชน์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน

คนหางานจะได้รับค่าจ้างตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวัน
การจ่ายค่าจ้าง นายจ้างควรแนบรายการเงินเดือนอย่างละเอียดเป็นภาษาจีนและไทยให้เซ็นต์รับ
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน แต่สามารถหักภาษีเงินได้เบี้ยประกันกองทุนประกันภัยแรงงาน และเบี้ยประกันสุขภาพได้ ทั้งนี้นายจ้างสามารถรวมค่าที่พักและอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างได้ แต่ไม่เกินเดือนละ 4,000 NT$ ตามแต่จะตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง
เวลาทำงานปกติไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง เมื่อมีการขยายเวลาทำงานล่วงเวลาให้คำนวณค่าจ้างทำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย
เมื่อทำงานครบ 1 ปี นับตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จะมีวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยมีค่าจ้างปีละ 7 วัน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเนื่องจากการทำงาน ในระหว่างที่รับการรักษาถือว่าลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าจ้างตามปกติ
คนหางานต้องเสียภาษีเงินได้ ระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวันหากทำงานและพำนักในไต้หวันไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปีภาษี (1ม.ค.-31ธ.ค.) จะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20 % แต่หากพำนักในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี (เช่นเดินทางเข้าไต้หวันก่อนหรือในวันที่ 1 ก.ค. และไม่ได้เดินทางออกจากไต้หวันจนถึงสิ้นปี) หรือในปีภาษีที่ผ่านมาครบ 183 วันแล้วและอยู่ต่อจนถึงปีที่ 2 จะเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 6-10 %
ต้องยื่นแบบรายการเสียภาษีปีที่ผ่านมาในช่วง 1-31 พ.ค. ของปีถัดไป หากต้องเดินทางออกจากไต้หวันกลางปี ต้องยื่นแบบและชำระภาษีของปีนั้นให้เรียบร้อย ก่อนเดินทาง 7 วัน สรรพากรท้องที่จะคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายเกินให้เป็นเช็คหลังจากการยื่นแบบแล้ว 4 เดือน
ผู้ที่แจ้งข้อมูลเงินได้เท็จ ต้องระวางโทษปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่หลบเลี่ยง ผู้ใดไม่ยื่นแบบ แสดงรายการเสียภาษีต้องระวางโทษปรับ 3 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสีย
เงินสะสมของคนหางาน

นายจ้างบางรายจะหักเงินสะสมไว้จากคนหางานร้อยละ 20-25 ของเงินเดือน และนำไปฝากธนาคารและจะคืนให้เมื่อทำงานครบสัญญา แต่การหักเงินดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับแต่เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับคนงานและถ้าหากคนหางานหลบหนี ก็จะถูกหักเงินสะสมที่หักไว้ทั้งหมด

กองทุนประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพ

กองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 6.5 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 70 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 20
กองทุนประกันสุขภาพเท่ากับร้อยละ 4.25 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 60 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คนหางานต้องรับผิดชอบ

ค่าลงทะเบียน 30 - 200 เหรียญไต้หวันต่อการรักษา 1 ครั้ง
การรักษาพยาบาลที่คลีนิค (คนไข้นอก) ต้องจ่าย 50 เหรียญไต้หวัน ถ้าเข้าโรงพยาบาลต้องจ่าย 100 เหรียญไต้หวัน
ถ้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ใน) ต้องจ่ายค่ารักษาตามประเภทของห้องพัก (ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักสำหรับโรคฉับพลันและเรื้อรัง) และจำนวนวันที่นอนพักรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน

เมื่อเจ็บป่วยจะได้รักษาฟรี ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่คนหางานต้องรับผิดชอบ
หากต้องสูญเสียอวัยวะจากการทำงานจะได้เงินทดแทน
หากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพกับค่าจ้าง 5 เดือน และเงินทดแทนตามเงื่อนไข ดังนี้
*** กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน :
เข้ากองทุนไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินทดแทน 10 เดือน
เข้ากองทุน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เดือน
เข้ากองทุนเกิน 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินทดแทน 30 เดือน
*** กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะมีอายุงานนานเท่าใดจะได้รับเงินทดแทนเท่ากับค่าจ้าง 40 เดือน

ข้อดีของการทำงานอย่างถูกกฎหมาย

การทำงานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากจะได้รับการคุ้มครองค่าจ้าง เงื่อนไขด้านแรงงานและสวัสดิการต่างๆ แล้ว ในระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน หากไม่เคยมีประวัติทำผิดระเบียบกฎหมาย เมื่อเดินทางกลับประเทศก่อนครบสัญญาหรือครบสัญญาหรือเดินทางกลับเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจโรค แต่หลังกลับประเทศไทยได้เข้ารับการรักษาจนหายขาดแล้วสามารถจะยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสู่ไต้หวันทำงานได้อีก หลังจากที่เดินทางกลับประเทศแล้ว 1 วัน แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในไต้หวันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 6 ปี
การขับขี่ยานพาหนะต้องมีบัตรประจำตัวและใบอนุญาตขับขี่ติดตัวเสมอ

ข้อห้ามขณะทำงานในไต้หวัน

นัดหยุดงาน หรือปฏิบัติต่อนายจ้างด้วยความรุนแรง
หลบหนีนายจ้าง
เล่นการพนันทุกชนิด
ผลิตหรือมีของมึนเมา
ยาเสพติดทุกชนิด
ครอบครองอาวุธปืน
ฝ่าฝืนประเพณีของไต้หวัน
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง
ก่อความรำคาญและรบกวนผู้อื่นยามวิกาล
ทำลายทรัพย์สินของนายจ้าง
ทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยทำร้ายร่างกาย
ผลพวงของการหลบหนีนายจ้าง
แรงงานต่างชาติที่ขาดงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้จะถูกเพิกถอบใบอนุญาตทำงานและถูกเนรเทศออกจากไต้หวันไม่มีสิทธิ์กลับเข้ามาทำงานได้อีก นอกจากนี้แรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตยังจะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-150,000 NT$

สาเหตุที่คนหางานถูกเลิกจ้าง
คนหางานจะต้องได้รับการตรวจโรคซ้ำภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงและจะถูกส่งกลับทันที หากตรวจพบว่าตั้งครรภ์ เป็นโรคจิต ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคติดต่อ

เวลาทำการของหน่วยงานต่าง ๆ

ราชการ จันทร์-ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น.
บ่าย 13.30 - 17.30 น.
ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 15.30 น.
บริษัททั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป 11.00 - 21.30 น.
11.00 - 21.00 น.หากท่านจะอยู่อาศัยในไต้หวัน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
(Thailand Trade and Economic Office)
No. 150 Fushing N. Road, 7th Floor, TAIPEI 104
โทรศัพท์ (886-2) 2712-1882
โทรสาร (886-2) 2713-0042
E-mail : mailto:thaidkr@telecom-plus.sn


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบินเอทิฮัดได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในโปรแกรมเอทิฮัดเกสต์ตั้งแต่ฤดูร้อนนี้ สายการบินกล่าวว่ากำลังลดจำนวนไมล์ที่จำเป็นสำหรับการแลก ...
แควนตัสจะปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้มี Wi-Fi บนเที่ยวบินที่รวดเร็วและฟรี โดยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีพ.ศ. ...
Vietjet Air ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Airbus เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง A330-900 จำนวน 20 ลำ คำสั่งซื้อกล่าวนับเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งแรกของเวียตเจ็ท เครื่องบินลำนี้จะใช้งานบนเครือข่ายการบินระยะไกล ...
กาตาร์ แอร์เวย์สได้ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งเริ่มโดยให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน ...
IndiGo สายการบินยอดนิยมของอินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงทุกวันจากเบงกาลูรูไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินมีกำหนดให้บริการในวันที่ ...visa