หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 5,038

มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์ : เมืองโกตาบารู : รัฐปีนัง
ข้อมูลเบื้องต้น : กัวลาลัมเปอร์

ภูมิศาสตร์ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่แหลมมลายู หรือมาเลเซียตะวันตก ซึ่งตอนเหนือของประเทศติดต่อกับประเทศไทย และพื้นที่บนเกาะบอเนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศบรูไน และส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่
พื้นที่ 330,400 ตร.กม.
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภูมิอากาศ เขตร้อนชื้น (Tropical Climate) อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22-36 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่สูงนักเนื่องจากภูมิประเทศเป็นเขตป่าร้อนชื้นมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ฝนตกโดยเฉลี่ย 250 เซนติเมตรต่อปี
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.7 ริงกิต(โดยประมาณ) และ
1 ริงกิต เท่ากับ 11 บาท (โดยประมาณ)
ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกห์ อยู่ทั่วไป
ภาษา ภาษาราชการได้แก่ภาษามาเลเซีย สำหรับภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ และภาษาจีน
ประชากร มาเลเซียมีประชากรทั้งสิ้น 22 ล้านคน ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ เชื้อชาติหลักคือ มาเลย์ จีน และอินเดีย
หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันสุดท้ายที่มีความประสงค์จะอยู่
การตรวจลงตรา ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อการติดต่อธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอยู่ได้เป็นเวลา 30 วัน หากประสงค์จะอยู่เกิน 30 วัน สามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
เลขที่ 33-35 ถนนสาทร เขตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 679-2190-9 โทรสาร 679-2208
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
หรือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา
เลขที่ 4 ถนนสุขุม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-311062 โทรสาร 074-324004
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
โรคติดต่อ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบแอฟริกาที่มีโรคติดต่อประเภทไข้เหลือง จะต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว จึงจะสามารถเดินทางเข้ามาเลเซียได้
ข้อควรระวัง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตไว้สำหรับบุคคลที่มียาเสพติดหรืออาวุธไว้ในครอบครอง

ประวัติศาสตร์
ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ครั้งก่อตั้งประเทศใช้ชื่อประเทศว่า "สหพันธรัฐมลายา" ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ได้รวมรัฐซาบาร์ (Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) บนเกาะบอเนียวเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อเป็น "มาเลเซีย" อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) สิงคโปร์ได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระเป็นประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 2 สหพันธรัฐ ในจำนวนนี้ 9 รัฐ บนแหลมมลายู อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่าน ซึ่งทั้ง 9 จะหมุนเวียนกันขึ้นเป็นกษัตริย์คราวละ 5 ปี

ประเทศมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตรา

ผู้เดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียต้องแจ้งจำนวนเงินซึ่งมีอยู่ขณะเดินทาง
ผู้ที่มีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศได้ เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 10,000 บาทต่อครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาเลเซียต่อครั้ง
ผู้มีถิ่นพำนักในมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศได้ต่อคนต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 ริงกิต
ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศมาเลเซียได้ ตามจำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่ได้แจ้งการนำเงินเข้าไว้เมื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
หากประสงค์จะขอนำเงินเข้าหรือออกมากกว่าที่กำหนดไว้ สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตได้ที่
Director of Exchange Control Development
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato'Onn
50480 Kuala Lumpur
Tel. 603-2916473, 2928736, 2988044
ext. 8052/8094/8276
Fax. 603-2937732

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
Royal Thai Consulate General, Penang
No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang
โทรศัพท์ (04) 226-8029
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
Royal Thai Consulate General, Kota Bharu
No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400
Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ (09) 544-5266, 744-5934, 743-0640
วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ
(Office of Trade Promotion)
206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 248-6573 โทรสาร (603) 248-9819

สำนักงานแรงงานฯ
(Office of Labour Affairs)
206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpaur
โทรศัพท์ (603) 291-6004
โทรสาร (603) 293-7000หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัว ลาลัมเปอร์
(Royal Thai Embassy)
No. 206 Jalan Ampang,50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420, 2148-8005
โทรสาร (603) 2148-6522, 2148-6615

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
09.00-13.00 น. และ 14.30-16.30 น.


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศมาเลเซีย : เมืองโกตาบารู


กัวลาลัมเปอร์ : เมืองโกตาบารู : รัฐปีนัง
ข้อมูลเบื้องต้น : เมืองโกตาบารู
ที่ตั้ง เมืองโกตาบารู ตั้งอยู่ในรัฐกลันตัน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู
ทิศเหนือ จดประเทศไทยที่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก
ทิศใต้ จดรัฐปาหัง ทิศตะวันตก จดรัฐเปรัค
พื้นที่ 14,943 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของพื้นที่ประเทศ (330,400 ตร.กม.)
ภูมิประเทศ เป็นป่าไม้และภูเขา (ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นและมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 21-32 องศาเซลเซียส มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ประมาณกลางเดือน ม.ค.-ต.ค.) และ ฤดูฝน (พ.ย.- ประมาณกลางเดือน ม.ค.)
ประชากร 1,378,100 คน (พ.ศ. 2541) คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของประชากรทั้งประเทศ (22,197,400 คน)
ประกอบด้วย มาเลย์ 94.1 จีน ร้อยละ 3.6 ไทย ร้อยละ 1.8 อินเดีย ร้อยละ 0.5

แหล่งท่องเที่ยว
กลันตันเป็นรัฐที่เคร่งศาสนามากที่สุดในมาเลเซีย จนได้รับการขนานนามว่า ชานนครเมกกะห์ นอกจากนี้ รัฐกลันตันเป็นรัฐแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าสนใจที่สุดในมาเลเซีย การละเล่นพื้นบ้านอย่างเช่น เรบานะและกรือโต๊ะซึ่งสูญหายไปจากรัฐอื่น ๆ แล้วยังมีอยู่ที่กลันตันเพียงแห่งเดียว

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของมาเลเซีย ได้แก่ พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวนอกเมือง เช่น หาดปันไต ซาฮายา แหล่งผลิตผ้าบาติก และงานหัตถกรรมก็เป็นที่น่าสนใจ


การแต่งกาย
ชาวมาเลเซียโดยเฉพาะสตรีส่วนใหญ่ นิยมแต่งกายด้วยชุดประจำศาสนาอิสลาม สตรีชาวมาเลเซียจะมีผ้าคลุมศีรษะและนุ่งห่มมิดชิด นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสม หากจะเข้าเยี่ยมชมมัสยิดหรือวัด สำหรับสตรีต้องติดต่อราชการหรือธุรกิจ ควรแต่งกายสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า

การเข้าเมือง
การเดินทางเข้ามาเลเซีย สำหรับคนไทยไม่ต้องมีวีซ่าแต่ต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือใช้เอกสารผ่านแดน (Border Pass) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล)

ผู้เข้าเมืองทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้าเมือง (Disembaskation Form) และแบบฟอร์มแจ้งการถือครองเงิน (Travellers Declaration Form - TDF) ซึ่งต้องกรอกทั้งขาเข้าและขาออกจากมาเลเซีย

การถือครองเงิน
นักเดินทางนำเข้าหรือนำออกเงินริงกิตจากมาเลเซียได้ไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต ส่วนการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเลเซีย สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวน การนำเงินตราต่างประเทศออกนอกมาเลเซียโดยพลเมืองมาเลเซียเอง ทำได้ครั้งละไม่เกินมูลค่าเทียบเท่า 10,000 ริงกิต ส่วนผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย อนุญาตให้นำออกได้เท่ากับจำนวนที่นำเข้ามา

การตรวจลงตรา
นักเดินทางที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และจะพำนักในมาเลเซียได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา หากต้องการพำนักเกิน 1 เดือน ต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย ยกเว้นบุคคลสัญชาติสิงคโปร์และบรูไน

การเดินทางเข้ารัฐกลันตัน
การเดินทางสามารถขับรถยนต์เข้าทางด่านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ในช่วงเวลา 05.00 - 21.00 น. (เวลาไทย) หรือทางด่านตากใบ ตั้งแต่ 05.00 - 18.00 (เวลาไทย) ทั้งนี้ยานพาหนะที่ขับเข้ามาเลเซียต้องมีประกัน พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 ซึ่งสามารถแวะทำประกันได้บริเวณชายแดนฝั่งไทย และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการนำยานพาหนะเข้ามาเลเซีย (International Circulation Permit-ICP)

ศุลกากร
ห้ามนำเข้ายาเสพติด มาเลเซียกำหนดโทษสำหรับผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดสูง และเข้มงวดถึงขั้นประหารชีวิต
ห้ามนำเข้า อาวุธปืน กระสุน อุปกรณ์ขุดเจาะและนิตยสารหรือวัสดุใด ๆ ที่เป็นภาพอนาจาร

ที่พัก
มีให้เลือกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัด โรงแรมหรูหราขณะนี้มีเพียง 2 แห่ง ราคาตั้งแต่ 60-250 ริงกิต

เวลาราชการ
สถานที่ราชการเปิดทำการตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.45 น. วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.30 น. (เวลามาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
(Royal Thai Consulate General, Kota Bharu)
4426 Jalan Pengkalan Chepa,
15400 Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ : (09) 7445266, 7482545
โทรสาร : (09) 7449801

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

ประเทศมาเลเซีย : รัฐปีนัง


กัวลาลัมเปอร์ : เมืองโกตาบารู : รัฐปีนัง
ข้อมูลเบื้องต้น : รัฐปีนัง

ที่ตั้ง รัฐปีนังประกอบด้วย เกาะปีนังและบริเวณซึ่งเรียกว่า Province Wesllesley หรือ Seberang Prai หรือ Butterworth ปัจจุบันมีสะพาน Penang bridge เชื่อมระหว่างรัฐปีนังและเกาะปีนัง
พื้นที่ 1,031 ตร.กม.
เมืองหลวง Georgetown ตั้งอยู่บนเกาะปีนัง
ประชากร 1.45 ล้านคน
ภูมิอากาศ ค่อนข้างร้อนและชื้นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 3.7 ริงกิต
1 ริงกิต เท่ากับ 10 บาท

ทางอากาศ
ท่าอากาศ Bayan Lepas ปีนัง โดยสายการบินไทย เปิดบริการทุกวัน กรุงเทพฯ - ปีนัง

ทางรถไฟ
สถานีรถไฟ Butterworth ปีนัง เปิดบริการทุกวัน กรุงเทพฯ - ปีนัง

เรือโดยสาร
Penang port เดินทางจากจังหวัดสตูลมายังเกาะลังกาวี

รถโดยสาร
มีบริการรถตู้โดยสารจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มายังปีนังทุกวัน ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางมาเลเซีย สามารถเดินทางระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย เพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้เป็นเวลา 30 วัน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

Bukit Kayu Hitam รัฐเคดาห์ (เวลาทำการ 06.00-24.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่น ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา
Padang Besar รัฐเปอร์ลิส (เวลาทำการ 06.00-22.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่น ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (ทางรถยนต์) Padang Besar รัฐเปอร์ลิส (ทางรถไฟ) เปิดทำการตามเวลาของขบวนรถไฟ ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
Wang Kelian รัฐเปอร์ลิส (เวลาทำการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อ.ควนโดน จ. สตูล
Rantau Panjang รัฐกลันตัน (เวลาทำการ 06.00-22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโกลก จ. นราธิวาส
Pangkalan Kubur รัฐกลันตัน (เวลาทำการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโกลก จ. นราธิวาส
Bukit Berapit, Kroh รัฐเปรัค (เวลาทำการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เบตง จ.ยะลา
เงินตรา

ผู้ที่มีถิ่นพำนักและผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศมาเลเซียได้เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณหนึ่งหมื่นบาท
ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศ (เงินสด และเช็คเดินทาง) ซึ่งผู้ที่มีถิ่นพำนักและผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียนำเข้ามาในประเทศมาเลเซีย
ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด และเช็คเดินทาง) ออกนอกประเทศได้ไม่เกินคนละ 10,000 ริงกิต
หากประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด และเช็คเดินทาง) ออกนอกประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนด สามารถขออนุญาตได้ที่
Exchange Control Development
Bank Negara Malaysia Jalan Dato'Onn 50480
Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 291-6473, 292-8736, 298-8044
ext. 8052 / 8194 / 8276 โทรสาร (603) 293-7732
ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศมาเลเซียต้องสำแดงรายการเกี่ยวกับจำนวนเงินซึ่งมีอยู่ในขณะเดินทาง
ข้อควรระวัง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดบทลงโทษประหารชีวิต กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธ

รัฐเคดาร์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยด้านจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา โดยมีแม่น้ำชางลางแบ่งเขตกับรัฐเปอลิส ทิศใต้ได้มีแม่น้ำแบ่งเขตกับรัฐปีนัง และมีแม่น้ำเกรียนแบ่งเขตกับรัฐเปรัค ทิศตะวันออกจรดรัฐเปรัค
พี้นที่ 9,426 ตร.กม.
เมืองหลวง Alor Setar

ประชากร 1.77 ล้านคน

การคมนาคม

ทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติที่เกาะลังกาวี และมีสนามบินภายในประเทศที่ Alor Setar
ทางรถยนต์ มี Super Highway จาก ด่าน Bukit Kayu Hitam ไปยังเมือง Johore Baharu (North-South Highway)
ทางเรือ มีท่าเรือกัวลาเคดาห์ไปยังเกาะลังกาวี

สภาพเศรษฐกิจ

เดิมเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ต่อมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีนโยบายพัฒนารัฐเคดาห์ให้เป็นรัฐอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น Bukit Kayu Hitam Industrial Estate IKS DEDA Park และ Kulim Hi Tech Park

รัฐเปอร์ลิส

ที่ตั้ง เป็นรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับจังหวัดสตูลและสงขลา ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับรัฐเคดาห์ และมีชายฝั่งทะเลติดต่อช่องแคบมะละกา
พี้นที่ 810 ตร.กม.
เมืองหลวง Kangar
ภูมิอากาศ มรสุมร้อนชื้น (Tropical Monsoon) มีอุณหภูมิระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียส

ประชากร 217,900 คน

การคมนาคม

ทางรถยนต์ จากด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา กับด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล กับด่านวังเกลียน
ทางรถไฟ ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลาและด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส

สภาพเศรษฐกิจ

เดิมเป็นรัฐเกษตรกรรมและต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาเป็นภาคอุตสาหกรรม มีเขตอุตสาหกรรม 4 เขต คือ Jelawi Light Industrial Estate, Chuping Heavy Industrial Estate ,Kuala Perlis Industrial Estate และ Pedang Besar Industrial Estate

สำหรับคนไทยที่ประสบปัญหาในรัฐปีนัง รัฐเคดาร์ และรัฐเปอร์ลิส โปรดติดต่อหากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
(Royal Thai Consulate General, Penang)
No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman 10350 Penang
โทรศัพท์ (604) 226-8029, 226-9484
โทรสาร (604) 226-3121,226-2533
E-mail : thaipg@tm.net.my
เวลาทำการ 09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบินเอทิฮัดได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในโปรแกรมเอทิฮัดเกสต์ตั้งแต่ฤดูร้อนนี้ สายการบินกล่าวว่ากำลังลดจำนวนไมล์ที่จำเป็นสำหรับการแลก ...
แควนตัสจะปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้มี Wi-Fi บนเที่ยวบินที่รวดเร็วและฟรี โดยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีพ.ศ. ...
Vietjet Air ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Airbus เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง A330-900 จำนวน 20 ลำ คำสั่งซื้อกล่าวนับเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งแรกของเวียตเจ็ท เครื่องบินลำนี้จะใช้งานบนเครือข่ายการบินระยะไกล ...
กาตาร์ แอร์เวย์สได้ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งเริ่มโดยให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน ...
IndiGo สายการบินยอดนิยมของอินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงทุกวันจากเบงกาลูรูไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินมีกำหนดให้บริการในวันที่ ...visa