หมวด : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 6,039

เยอรมันข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเบอร์ลิน
ชื่อทางการ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมืองหลวง เบอร์ลิน
ประชากร 82.4 ล้านคน
ภาษา เยอรมัน
ศาสนา 34% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 34% คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค 3.7% มุสลิม 28.3% ไม่นับถือศาสนาใดหรือนับถือศาสนาอื่น
สกุลเงิน ยูโร
รหัสโทรศัพท์ นานาชาติ: 49
อากาศ ฤดูร้อนคล้ายประเทศไทย ฤดูหนาว หนาวจัดแต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วย ผู้ที่จะเดินทางมาเยอรมนีควรติดตามพยากรณ์อากาศเสมอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 16

การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มิใช่หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูตต้องได้รับการตรวจลงตราหรือวีซ่า และหนังสือเดินทางนั้นต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากวีซ่าหมดอายุ จะต้องเดินทางออกโดยทันที มิฉะนั้น จะถูกจับและดำเนินคดีในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศ และชำระค่าปรับในอัตราที่สูงด้วย

หญิงไทยที่จะเดินทางมาเยอรมนีเพื่อทำการสมรสให้ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า มาแต่งงาน หากมาท่องเที่ยว ให้ระบุวัตถุประสงค์ว่ามาท่องเที่ยวเพราะผู้ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจะมาแต่งงานในเยอรมันไม่ได้

หญิงไทยต้องระมัดระวังการถูกชักจูง โดยขบวนการหลอกลวงผู้หญิงไทยมาขายบริการ โดยใช้วิธีการจ้างชายไทยที่มีวีซ่าถาวร หรือชาวเยอรมันแต่งงานด้วยเพื่อจะได้พำนักอยู่ได้อย่างถูกต้อง และเมื่อมีสิทธิพำนักอยู่ในเยอรมันจะถูกบังคับให้ทำงานขายบริการ โดยรายได้ส่วนใหญ่จะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จนหญิงไทยแทบไม่เหลือรายได้

ศุลกากร


สามารถจะนำเงินหรืออื่นๆ ที่ใช้แทนเงินสดเข้าเยอรมนีได้โดยมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 ยูโร
ของขวัญ อาหารไม่ต้องเสียภาษี หากนำเข้าในปริมาณที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อการบริโภคโดยส่วนตัว
การนำเข้าเหล้า บุหรี่ น้ำหอม จากประเทศในกลุ่ม EU เป็นไปโดยเสรี แต่อาจจะต้องพิสูจน์ว่านำมาเพื่อใช้บริโภคส่วนตัว
คนไทยในเยอรมนี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่อย่างถูกต้อง มีจำนวน 50,000 คน ประมาณว่าคนไทยที่อยู่ในเยอรมนี ทั้งถูกและผิดกฎหมายรวมไม่ต่ำกว่า 70,000 คน อาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวเยอรมัน จึงมีร้านอาหารไทยตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ทุกเมือง อาทิ ในเบอร์ลินมีประมาณ 80-100 ร้าน

การเช่าบ้าน
ส่วนมากบ้านพักหรืออพาร์ทเม้นท์ในเยอรมนีจะไม่มีเครื่องเรือนติดมาด้วย การหาบ้านพักอาจจะทำได้ทั้งโดยผ่านนายหน้า (คิดค่านายหน้าในอัตรา 2-3 เดือนของค่าเช่า) และหาจากหนังสือพิมพ์

ไฟฟ้า
ระบบโทรทัศน์และวีดีโอ ระบบ PAL 220 โวลท์ ปลั๊กไฟเป็นระบบกลมสองขา ถ้าติดตั้งดาวเทียมสามารถรับสัญญาณภาพจากสถานีโทรทัศน์ช่องห้าได้

โทรศัพท์
มีทั้งระบบหยอดเหรียญและใช้บัตร การโทรศัพท์มายังประเทศไทย ให้หมุนเลข 0066+รหัสจังหวัดของไทย โทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายมาก และมีบริษัทที่ให้บริการและข้อเสนอเกี่ยวกับการบริการมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการและระยะเวลาที่จะใช้

โทรศัพท์มือถือ ค่าเช่าเครื่องครั้งแรก 1-25 มาร์ก และจ่ายค่าบริการเดือนละ 20-30 มาร์กหรือ ใช้การซื้อเด็ดขาดพร้อมการ์ด หากการ์ดหมดก็ซื้อมาเติมโทรศัพท์มือถือต่อไป

การคมนาคม

ทางอากาศ ราคาค่าตั๋วบินภายในประเทศแพงมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการมากมาย ราคาค่าตั๋วของสายการบินเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่า ซื้อตั๋วก่อนล่วงหน้าการเดินทางนานเท่าใด โดยสามารถกระทำได้ทางอินเตอร์เน็ต
ทางรถยนต์ ทางด่วนมีความสะดวกมาก และเชื่อมเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศและไม่คิดค่าผ่านทาง
ทางรถไฟ สะดวก และรวดเร็วกว่ารถยนต์ อัตราค่าโดยสารรถไฟชั้นสอง ราคาอย่างถูกที่สุดอยู่ที่ประมาณ 111 ยูโร แต่ปัจจุบันสามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ในราคาที่ถูกและเหมาะสม โดยต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
ส่วนราชการไทย
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน
โทรศัพท์ (030) 80 500 40 โทรสาร (030) 80 500 451

สำนักงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สาขาบอนน์
Ubierstrasse 65, 53173 Bonn
โทรศัพท์ (0228) 956860 โทรสาร (0228) 363702

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ
โทรศัพท์ (030) 79 481 316 โทรสาร (030)79 481 470

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
โทรศัพท์ (030) 79 481 314 โทรสาร (030) 79 481 422

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงเฟิร์ต
โทรศัพท์ (069) 254 94 640 โทรสาร (030) 254 946 420

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงเฟิร์ต
โทรศัพท์ (069) 9291 230 โทรสาร (030) 9291 2320

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครแฟรงเฟิร์ต
โทรศัพท์ (069) 1381 390 โทรสาร (069) 1381- 3950

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี ออสเตรียและยุโรปตะวันออก
โทรศัพท์ (069) 928 74 100 โทรสาร (069) 928 74 555

สำหรับนักศึกษา สถานที่ติดต่อ

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ดูแลเยอรมัน
28 Princess Gate London SW7 1 GF, Great Britain
โทร. (44 20) 758 445 38
โทรสาร (44 20) 7823 9896

สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่เดียวกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเบอร์ลิน แต่ให้วงเล็บว่า Thai Student-Verein in Deutschlandหากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเยอรมันนี
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในเยอรมนี
ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต
Kennedyalee 109 60596 Frankfurt am Main
โทรศัพท์ (069) 69 86 80
โทรสาร (069) 69 8682 28
ประจำเมืองฮัมบูร์ก
โทรศัพท์ (040) 248 39 118 โทรสาร (040) 248 39 115
ประจำนครมิวนิค
โทรศัพท์ (089) 168 9788 โทรสาร (089) 130 71180
ประจำนครสตุตการ์ด
โทรศัพท์ (0711) 226 4844 โทรสาร (0711) 226 4856
ประจำนครดุสเซลดอร์ฟ
โทรศัพท์ (0201) 95 97 9334โทรสาร (0201) 95 97 9445สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
Lepsiusstr.64/66 ,12163 Berlin
โทรศัพท์ (030) 794810
โทรสาร (030) 79481 511
E-mail : thaibln@thaiembassy.de
หรือฝ่ายกงสุล consular@thaiembassy.de
Homepage : http://www.thaiembassy.de


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
China Eastern Airlines  จะเปิดตัวบริการตรงระหว่างเมืองเพิร์ธ (PER) และสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (PVG) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
สายการบินRiyadh Air (RX) และ Turkish Airlines (TK) ได้ตกลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์  (MoU)  เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างระหว่างซาอุดีอาระเบีย ...
Hong Kong Airlines ได้เปิดตัวเที่ยวบินสัปดาห์ละสามครั้งไปยังคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น สายการบินจะดำเนินการเที่ยวบินทุกวันอังคาร ...
สายการบินแห่งชาติประเทศอินเดีย Air India (AI) ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างเดลี (DEL) และภูเก็ต (HKT) จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ...
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการให้บริการเส้นทางสิงคโปร์ – โดฮา ในเดือนนี้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จับมือกับเชฟต้น ...visa