หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 3,575

ลาวเวียงจันทร์ | สะหวันนะเขต
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์

ชื่อประเทศเป็นทางการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
ประธานประเทศ
ฯพณฯ คำไต สีพันดอน
นายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด
พื้นที่
236,800 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และ 2 เขตการปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์ และเขตพิเศษไซสมบูน)
เมืองหลวง
นครเวียงจันทน์ (เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวงเวียงจันทน์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์)
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ประมาณ 7,000 ตร.กม. เป็นภูเขาและที่ราบสูง ประมาณ 9 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ราบจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก ด้านตะวันออกเป็นแนวภูเขายาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ จากภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้ สปป.ลาว มีแม่น้ำที่เกิดจากแนวภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็นจำนวนมาก แม่น้ำเหล่านี้จะไหลผ่านป่าเขาลำเนาไพร ลงมาสู่พื้นที่ราบทางทิศตะวันตก และไหลลงแม่น้ำหลัก สำคัญที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจหล่อเลี้ยงประเทศ คือ แม่น้ำโขง(ไหลผ่านลาว 1,865 กม.)
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศา
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 %
ภาษา
ภาษาลาว
หน่วยเงิน
กีบ อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 266 กีบ (26 ต.ค.2548)
ประชากร (2548)
5,609,997 ล้านคน
ศาสนา (2548)
พุทธร้อยละ 85 บูชาผีสาง/เทวดาและอื่นๆ ร้อยละ15

การเข้าเมือง

บุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดประสงค์เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว. สามารถใช้หนังสือเดินทาง (ที่อายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) เดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้ไม่เกิน 30 วัน และในกรณี่ที่ประสงค์จะพำนักเกิน 30 วัน จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของลาวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยเสียค่าธรรมเนียม 600 บาท ในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วนและมิได้ขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ลาว สามารถขอวีซ่าประเภท Visa on Arrival ที่ด่านสากลลาวได้


การเดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
ท่านสามารถทำบัตรผ่านแดนเข้า สปป.ลาวได้ที่ศาลากลางจังหวัดต่างๆ ของไทยที่มีจุดผ่านแดนถาวร (ด่านสากล) ตามชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว โดยใช้หลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและรูปถ่าย 2 ใบ เสียค่าธรรมเนียม 40 บาท โดยสามารถพำนักที่ สปป.ลาวได้ 3 วัน(2คืน) และเมื่อเดินทางเข้า สปป.ลาว จะสามารถเดินทางได้ในขอบเขตที่ทางการลาวกำหนด เช่น หากเดินทางจากจังหวัดหนองคายไปนครหลวงเวียงจันทน์โดย ใช้บัตรผ่านแดนห้ามเดินทางออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

นครหลวงเวียงจันทน์
นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว ก่อนหน้านี้เรียกว่า "กำแพงนครเวียงจันทน์" นครหลวงเวียงจันทน์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่
พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุใหญ่และสวยงามที่สุดในสปป.ลาว สร้างโดยช่างโบราณลาว มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมของลาว ล้านช้าง ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์พระธาตุหลวงเหลืองอร่ามดุจทองที่ปรากฏด้านหลังอนุสาวรีย์นั้น เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในแต่ละปีจะมีงานนมัสการพระธาตุหลวงที่ยิ่งใหญ่ในคืนเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ
วัดองตื้อ สร้างขึ้นสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.) ภายหลังที่เจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้างเมืองเเวียงจันทน์ 6 ปี สันนิษฐานว่าสร้างครอบวังเก่าในสมัยขอม แต่ก่อนเรียก "วัดไชยะพูม" เมื่อมีพระพุทธรูปองตื้อมาประดิษฐานที่นี้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่า "วัดองตื้อ"
วัดสีสะเกด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2361 (ค.ศ.1818) ตามคำสั่งของเจ้าอนุวงศ์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังหลวงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวัดที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ เนื่อจากเป็นวัดเก่าแก่ในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ไม่ถูกทำลายจากสงคราม ลักษณะพิเศษของวัดนี้อยู่ที่ความอลังการของพระพุทธรูป 6,840 องค์ ที่ฝังอยู่ตามช่องกำแพง
ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1962 ตั้งอยู่บนถนนล้านช้าง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นบันไดไปบนอนุสาวรีย์เพื่อชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น วัดสีเมือง ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์ไกสอนพมวิหาร เขื่อนน้ำงึม
หลวงพระบาง
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 420 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางและเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้าง ในช่วงศตวรรษที่ 13-16 รุ่งเรืองด้วยวัดวาอารามที่งามวิจิตร บ้านช่องได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโคโลเนียล (Colonail) ของฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้หลวงพระบางจึงได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดเชียงของ พระธาตุจอมพูสี วัดวิซุน วัดแสนสุขาราม หอพิพิธภัณฑ์ พระราชวังเก่าหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี
จำปาสัก
แขวงจำปาสัก เป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจภาคใต้ของลาว ในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาเคยเป็นแขวงที่ลือชื่อในสมัยขอมโบราณ และเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้างที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ปราสาทหินวัดพู (แหล่งมรดกโลก) น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกหลี่ผี
เชียงขวาง
แขวงเชียงขวางตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาว และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ ทุ่งไหหิน อยู่ห่างจากเมืองโพนสะหวันซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร มีไหน้อยใหญ่ที่สร้างจากหินจำนวนมากกระจายไปทั่วเขตภูเพียง เชียงขวาง โดยไหหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสูงถึง 3.25 เมตร ปากกว้าง 3 เมตร
สะหวันนะเขต
แขวงสะหวันนะเขต เป็นแขวงที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรม มีโบราณสถานที่เก่าแก่ บรรจุศิลปะลวดลายแบบขอม ซึ่เชื่อกันว่าสร้างในศตวรรษที่ 11 ได้แก่ หอเทวาลัย บ้านเฮือนหิน เมืองสองคอน และธาตุกู่บ้านนาคู เมืองจำพอน และที่เด่นไปกว่านั้น คือ พระธาตุฮิงฮัง วัดหนองลำจัน วัดบ้านชะคืนใต้ วัดท่าโสน วัดไชยะพูม และวัดจำพอน
วังเวียง
เมืองวังเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ สปป.ลาวตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศเหนือ 150 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาตั้งเรียงรายตามลำน้ำซอง สามารถล่องเรือชมธรรมชาติและยังมีถ้ำต่างๆ ให้ชมอีกมากมาย อาทิ ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ ถ้ำนอนฯลฯ เมืองวังเวียงจึงเป็นสถานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

พงสาลี
ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจีน เวียดนาม เป็นแหล่งรวมของชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ไทดำ ไทแดง เย้า ไทลือ ขมุ ฯลฯ ซึ่งแต่ละเผ่ามีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรม เครื่องเงินและอัญมณี ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจของพงสาลีจึงอยู่ที่ความแตกต่างของแต่ละชนเผ่าซึ่งเป็นประชากรหลักของที่นี่

หลวงน้ำทา
มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน ที่เลื่องชื่อก็คือป่าสงวนแห่งชาติน้ำฮ้า (Nam Ha) อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยมี NBCA-National Biodiversity Conservation Area ทำหน้าที่คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าเขตร้อนครอบคลุมถึง 99% ของพื้นที่ทั้งหมด สัตว์ป่าที่มีมากในเขตนี้ก็คือ หมาป่า เสือ เสือดาว หมี ชะนี และพันธุ์นกขนาดใหญ่ เป็นต้น

อุดมไชย
ที่นี่คือแหล่งรวมชนเผ่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยถึง 23 เผ่า เช่น ม้ง อีก้อ ขมุ การเดินทางมาเที่ยวอุดมไชย นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการต้อนรับด้วยประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมที่แต่ละเผ่ารักษาไว้มานานกว่า 2,000 ปี และนี่เองที่เป็นสีสันของการมาแขวงอุดมไชย

บ่อแก้ว
" บ่อแก้ว " หมายถึง ดินแดนแห่งเมืองบ่อพลอย อัญมณี หรือที่ชาวลาวเรียกว่า "แก้วประเสริฐ" เหตุเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ่อแก้วอุดมด้วยแร่ธาตุสำคัญไม่ว่าจะเป็น ทอง แร่อัญมณีต่าง ๆ อันเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่รัฐและชาวเมืองบ่อแก้วมาจนบัดนี้

หน่วยราชการไทย

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
เลขที่ 028 หน่วย 03 บ้านสีสังวอน เมืองไซเสดถา
นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ : (856-21) 450 038 โทรสาร : (856-21) 415 810

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ถนนโพนเค็ง (ฝั่งตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฯ) เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ : (856-21) 413-704 โทรสาร : (856-21) 412-098


บริษัทการบินไทย (มหาชน) จำกัด
70/101-103 บ้านขุนตาทุ่ง นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ : (856-21) 222-527-9, 251-041
โทรสาร : (856-21) 216-143, 250-801


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศลาว
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
(Royal Thai Embassy)
ถนนโพนเค็ง เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ (856-21) 214-581-3, 214-585 , (02) 575 0512-3
โทรสาร (856-21) 214-580 , (02) 575 0510
E-mail : thaivie@mfa.go.th

สำนักงานฝ่ายกงสุล
Consular Section

ถนนธาตุหลวง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ (856-21) 900 238 ,415 335
โทรสาร (856-21) 415 336

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Royal Thai Consulate General
ถนนกุวอละวง เมืองคันทะบูลี แขวงสะหวันนะเขต
โทรศัพท์ (856-41) 212 373
โทรสาร (856-41) 212 370


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศลาว


เวียงจันทร์ | สะหวันนะเขต
ข้อมูลเบื้องต้น : สะหวันนะเขต


ที่ตั้ง

พื้นที่


ทิศเหนือ ติดกับแขวงคำม่วน
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกวางจิและกวางบินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทิศใต้ ติดกับแขวงสาละวัน
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีของไทย โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแดน
21,774 ตารางกิโลเมตร (ที่ราบร้อยละ 59 เนินเขาและภูเขาร้อยละ 49) ประกอบด้วย 15 เมือง ได้แก่ คันทะบูลี อุทุมพอน อาดสะพังทอง พิมเซโปน นอง วีละบูลี สองคอน จำพอน ท่าปางทอง ชนบูลี ไซบูลี อาดสะพอน ไซพูทอง และพะลานไซ


การปกครอง เจ้าแขวง - ท่านวิไลวัน พมเข รองเจ้าแขวง - ท่านสุกกะเสิม โพทิสาน
จำนวนประชากร ประมาณ 800,000 คน
จำนวนชนเผ่า 11 ชนเผ่า คือ ลาวลุ่ม ผู้ไท ไทดำ กะตาง มังกอง จาลือ ละวา ลาวส่วย ปาโกะ กะเลิง และ ตะโอ้ย
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ กสิกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ไม้ยูคาลิปตัส ยาสูบ อ้อย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง มันสำปะหลัง กระเทียม อ้อย ปศุสัตว์ ได้แก่ วัว แร่ธาตุ ได้แก่ หินอ่อน หินแกรนิต แร่ลิกไนต์ แร่เหล็ก ทองคำ ทองแดง ยิปซัม
ประเทศที่มาลงทุน มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ไทย จีน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และมาเลเซีย (ไทยเป็นประเทศที่ลงทุนรายใหญ่ที่สุด)
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงโม แตงกวา ถั่วลิสง ฝ้าย เผือก มัน กระเทียม พริก อ้อย
สินค้าส่งออก ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยิปซั่ม เครื่องนุ่งห่ม ของป่า
รายได้ต่อหัว ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
อัตราแลกเปลี่ยน 265 กีบต่อ 1 บาท (พฤศจิกายน 2548)

จุดเด่นของแขวงสะหวันนะเขต

ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกวางจิของเวียดนาม ที่เชื่อมโยงไปเว้ และดานัง เป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
เป็นจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างประเทศแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นจุดเชื่อมระหว่างไทยและเวียดนามผ่านทางเส้นทางหมายเลข 9
รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ "สะหวัน-เซโน" เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนแห่งแรกในลาว
เป็น1 ใน 4 แขวง(นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงจำปาสัก) ที่เจ้าแขวงมีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุนในแขวงที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจากส่วนกลาง (เฉพาะในโครงการที่รัฐบาลลาวส่งเสริม เช่น การก่อสร้าง การขุดค้นทรัพยากร) ส่วนแขวงอื่นๆ สามารถอนุมัติโครงการลงทุนได้เองไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เส้นทางคมนาคม

ทางบก
เป็นจุดเชื่อมต่ออยู่บนถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนหมายเลข 13 ซึ่งเชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ของลาว และถนนหมายเลข 9 ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13 ออกไปทางชายแดนด้านตะวันออก เชื่อมต่อกับจังหวัดกวางจิ และท่าเรือดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทางน้ำ
มีเส้นทางเดินเรือตามลำน้ำโขง ระหว่างเวียงจันทน์ - สะหวันนะเขต สามารถใช้เรือที่มีระวางบรรทุก 70 - 140 ตัน

ทางอากาศ
มีสนามบินภายในประเทศ 1 แห่ง (ปัจจุบัน หยุดทำการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารเพียงพอ) แต่เดิมมีเที่ยวบินระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์-สะหวันนะเขต สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน อนึ่ง ขณะนี้รัฐบาลลาวกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) และรัฐบาลไทยเพื่อขอทุนสนับสนุนการปรับปรุงสนามบินสะหวันนะเขตให้เป็นสนามบินระหว่างประเทศ และให้เป็นสนามบินร่วมไทย-ลาว (ลักษณะเดียวกับสนามบินที่นครเจนีวา) กล่าวคือ ให้ผู้โดยสารจากประเทศไทยใช้บริการเหมือนกับเป็นสนามบินภายในประเทศของไทย

สถานที่ท่องเที่ยวในแขวงสะหวันนะเขต

พระธาตุอิงฮัง
ตั้งอยู่ประมาณ 15 กม. ระหว่างเส้นทางสะหวันนะเขต เมืองอุทุมพอน

วัดหนองลำจัน
สิ่งลือชื่อของวัดนี้คือ หอไตรหรือหอสมุดของสำนักวิปัสนากรรมฐานแบบดั้งเดิม

วัดซะคืนใต้
มีความเก่าแก่เท่า ๆ กับวัดหนองลำจัน คือประมาณ 300 ปีเศษ

วัดแก้งกอกเหนือ

วัดไซยะพูม

การลงทุนในแขวงสะหวันนะเขต

ลงทุนได้ทุกด้าน ยกเว้นกิจการที่กระทบถึงความสงบของชาติ สภาพแวดล้อม สุขภาพ วัฒนธรรม
การลงทุนของผู้มาลงทุนจะไม่ถูกยึด หรือเป็นของรัฐ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น ผู้ลงทุนมีสิทธิเช่าที่ดินในลาว ผู้มาลงทุนจะต้องให้สิทธิแก่พลเมืองลาวก่อนผู้อื่นในการเข้าทำงาน สามารถส่งรายได้กลับคืนประเทศ หรือไปประเทศที่สามได้โดยผ่านธนาคารลาวในอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้
เสียอากรกำไร ร้อยละ 20
อากรขาเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตร้อยละ 1 ส่วนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้าเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้รับการผ่อนผันอากรขาเข้าในกรณีพิเศษที่ได้รับการตกลงจากรัฐบาล ผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นอากรกำไร

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศลาว
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
(Royal Thai Consulate-General)
Nanhai Hotel, 5th Floor
Latsavongseuk Road., Ban Sounantha
Khanthabouly District Savannakhet Province
P.O. Box 459, Lao P.D.R.
Tel. 09-712-7872/ (007-856-41) 212-373 (Direct Line)
Fax : (007-856-41) 212-370
E-mail: thaisvk@mfa.go.th


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบินเอทิฮัดได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในโปรแกรมเอทิฮัดเกสต์ตั้งแต่ฤดูร้อนนี้ สายการบินกล่าวว่ากำลังลดจำนวนไมล์ที่จำเป็นสำหรับการแลก ...
แควนตัสจะปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้มี Wi-Fi บนเที่ยวบินที่รวดเร็วและฟรี โดยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีพ.ศ. ...
Vietjet Air ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Airbus เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง A330-900 จำนวน 20 ลำ คำสั่งซื้อกล่าวนับเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งแรกของเวียตเจ็ท เครื่องบินลำนี้จะใช้งานบนเครือข่ายการบินระยะไกล ...
กาตาร์ แอร์เวย์สได้ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งเริ่มโดยให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน ...
IndiGo สายการบินยอดนิยมของอินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงทุกวันจากเบงกาลูรูไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินมีกำหนดให้บริการในวันที่ ...visa