หมวด : ASIA / 22-03-2009 Views: 10,771

อินเดียกรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ข้อมูลเบื้องต้น :

ข้อมูลทั่วไป
อินเดียเป็นประเทศที่เก่าแก่ยาวนาน ดังนั้น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและใหม่

อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู พุทธ และมุสลิม หลังจากได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1947 อินเดียได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้โครงสร้างสาธารณรัฐ ปัจจุบันอินเดียมี 28 รัฐ และดินแดนกึ่งรัฐ 7 แห่ง ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษใช้กันแพร่หลายทั่วไปในอินเดีย

ปัจจุบันอินเดียมีประชากรกว่าพันล้านคน โดยอาศัยในกรุงนิวเดลีประมาณกว่า 10 ล้านคน

วิถีชีวิตคนอินเดีย

ประชากรอินเดียนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 82.41 อิสลามร้อยละ 11.67
ที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ทั้งนี้เป็นการนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 0.77

วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความเชื่อความศรัทธาจากศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ และประชากรที่มิได้นับถือศาสนาฮินดู ก็มีวิถีชีวิตภายใต้ศรัทธาของตนอย่างเคร่งครัด คนอินเดียค่อนข้างคบหาคนต่างชาติด้วยความระมัดระวังและมีความเป็นชาตินิยมสูง ปัจจุบันอินเดียมีประชากรมาก คนอินเดียจึงเป็นคนที่มีความพยายามสูง มีความอดทน ฉลาดในการต่อรองช่ำชองในธุรกิจการค้าขาย

การติดต่อราชการกับอินเดีย

สถานที่ราชการโดยทั่วไปเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่ม 10.00 จนถึง 17.00 น. เวลาพักอาหารกลางวัน ระหว่าง 13.00 - 14.00 น.

การติดต่อราชการกับอินเดีย ผู้ติดต่อต้องเผื่อเวลาไว้ให้มาก และต้องเตรียมเอกสารและสำเนาให้พร้อม
อินเดียยังมีวันหยุดราชการเนื่องในวันสำคัญทางศาสนามาก
ข้าราชการอินเดียให้ความสำคัญอำนาจหน้าที่ของตนเองสูง และมักมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวาง การติดต่อราชการอินเดียต้องติดตามเรื่องทุกระยะและผู้ติดต่อต้องรับผิดชอบเรื่องของตนเอง หากล่าช้าผิดปกติต้องรีบติดต่อขอพบเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
ควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ แต่อาสาช่วยเหลือเพราะอาจจะถูกหลอกได้ง่าย
หน่วยงานที่ควรทราบ
ผู้ที่เดินทางไปอินเดีย โดยเฉพาะกรุงนิวเดลี ควรจะทราบที่ตั้งของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลคนต่างชาติเพราะต้องไปติดต่อรายงานตัว ขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ขอต่ออายุการตรวจลงตรา ฯลฯ

สำนักงานทะเบียนคนต่างด้าว
(Foreigner's Regional Registration Office (FRRO))
HANS BHAVAN, TILAKMARG (I.T.O.)
NEW DELHI
เวลาทำการ 09.30 - 16.00 น.

กระทรวงมหาดไทย แผนกคนต่างด้าว
(Foreigners Division, Ministry of Home Affairs)
LOK NAYAK BHAVAN, KHAN MARKER,
NEW DELHI
เวลาทำการ 09.30 - 12.00 น.

อากาศ
อินเดียมี 3 ฤดูกาล

ฤดูร้อน
เมษายน - มิถุนายน อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 45 องศาเซลเซียส บริเวณกรุงนิวเดลี และเมืองใกล้เคียงจะมีฝุ่น จากทะเลทราย ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
ฤดูมรสุม
กรกฎาคม - ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว
พฤศจิกายน - มีนาคม อุณหภูมิ 21 -30 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
ควรบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โรคที่ควรระวัง คือ โรคท้องเสีย มาลาเรีย โรค Hepatitis A, B, C, D, (ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางอาหาร และน้ำดื่ม การถ่ายโลหิต การมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ) โรคไข้เลือดออก โรค HIV/DIDS (เอดส์) กามโรคชนิดต่าง ๆ

ยาที่ควรนำติดตัว ได้แก่ ยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย ยาป้องกันไข้มาลาเรีย ยาแก้แพ้ ทาผิวหนัง ยาแก้พิษแมลงกัดต่อย ยารักษาโรคเฉพาะบุคคล ฯลฯ ซึ่งการนำยาติดตัวควรมีใบสั่งยาของแพทย์กำกับไว้ด้วย สำหรับยาสามัญประจำบ้านมีจำหน่ายทั่วไป

การเข้าเมือง
การตรวจลงตรา
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทธรรมดาต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย หรือสถานกงสุลใหญ่อินเดียประจำประเทศไทยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หากพำนักอยู่ในประเทศอินเดียไม่เกิน 90 วัน

เงินตราต่างประเทศ เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฟฟ้า

สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ แต่จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า
ห้ามการนำเข้าและส่งออกเงินรูปีอินเดีย
เครื่องประดับประเภททองรูปพรรณ จะนำเข้าได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่
การแลกเปลี่ยน

ชาวต่างประเทศอาจเปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศได้ และผู้เปิดบัญชีควรถือเงินสด หรือ Traveller's Cheque
การเบิกถอนเงินตราต่างประเทศในรูปเงินสดจากบัญชีธนาคารจะจำกัดไว้ไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อคน หากเกินครั้งละ 500 เหรียญสหรัฐต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้นำเงินจำนวนนั้นเข้าประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินรูปีอินเดียโดยวิธีการอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
สกุลเงิน


รูปีอินเดีย (INR)หน่วยย่อยของรูปีเรียก เปซ่า (Paise)อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 43.5 รูปี และ 1 รูปี เท่ากับ 0.9 บาท (2548) บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั่วไปคือบัตร Visa American Express และ Mastercardหากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอินเดีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
56-N. Nyaya Marg, Chanakyapuri,
New Delhi - 110021
โทรศัพท์ +91 11 2611-5678, 2611-8103
โทรสาร +91 11 2687-2029 Website : www.thaiemb.org.in E-mail : thaiemb@ndc.vsnl.net.in

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศอินเดีย : เมืองกัลกัตตา


กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ข้อมูลเบื้องต้น : เมืองกัลกัตตา

ข้อมูลทั่วไป
เมืองกัลกัตตา(Kolkata)เป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย มีท่าอากาศยานนานาชาติเมืองกัลกัตตา มีชื่อเรียกว่า Netaji Subhash Chandra Bose International Airport เมืองกัลกัตตามีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันออกของรัฐชื่อว่า Haldia รัฐเบงกอลตะวันตกมีประชากรประมาณ 80 ล้านคน เมืองกัลกัตตามีประชากรประมาณ 18 ล้านคน เมืองกัลกัตตาจึงมีพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นและแออัด เนื่องจากมีประชากรจากรัฐใกล้เคียงอพยพเข้ามาทำงาน

ข้อควรระวัง
ในเมืองกัลกัตตา นอกจากควรรู้จักป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษแล้วยังควรระมัดระวังเรื่องน้ำดื่ม อาหาร รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาทิ มาลาเรีย อหิวาตกโรค วัณโรค โรคทางเดินอาหาร ไวรัสตับอักเสบ และไข้เลือดออก เป็นต้น

รัฐในเขตอาณาของ สกญ.ฯ
รัฐที่อยู่ในการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา คือรัฐพิหาร รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐโอริสสา รัฐอานธรประเทศ และดินแดนสหภาพแห่งหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเมืองสำคัญในเขตอาณา


รัฐเบงกอลตะวันตก
มีเมืองกัลกัตตาเป็นเมืองหลวง และเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2415 (ในช่วงแรกๆ เป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์)และเป็นเมืองธุรกิจที่สำคัญของรัฐ ประชาชนพูดภาษาเบงกอลี ฮินดี และอังกฤษ

รัฐพิหาร
มีประชากรประมาณ 82 ล้านคน มีเมืองปัตตะนะ (Patna) เป็นเมืองหลวง ผลิตผลที่สำคัญได้แก่ ปอกระเจา และผ้าที่ทำจากปอกระเจา ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากรัฐเบงกอลตะวันตก ด้านเกษตรกรรม รัฐพิหารสามารถปลูกธัญพืชได้เกือบทุกประเภท คนไทยนิยมเดินทางไปแสวงบุญตามพุทธสถานที่สำคัญๆ เช่น เมืองพุทธคยา นาลันทา ราชคฤห์ และไวสาลี เป็นต้น ประชาชนพูดภาษาฮินดี และอังกฤษ


รัฐโอริสสา
มีประชากรประมาณ 36 ล้านคน มีเมืองภุพเนศวร(Bhubaneswar) เป็นเมืองหลวง มีทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุจำนวนมาก ด้ารการเกษตร ร้อยละ 80 ปลูกข้าว รัฐใช้พลังงานน้ำเป็นส่วนใหญ่ รัฐนี้ที่มีชายหาดยาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาฮินดู (Cultural Triangle) เช่นเมืองปุรี และโกนาค และพุทธศาสนา (Diamond Tariangle) อาทิเมืองรัตนคีรี ประชาชนพูดภาษาโอริญา ฮินดี แลอังกฤษ มีเมืองท่าพาราดีป (Paradeep) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการประมง

รัฐอานธรประเทศ
มีประชากรประมาณ 76 ล้านคน มีเมืองไฮเดอร์ราบาด (Hyderrabad) เป็นเมืองหลวง อุตสาหกรรมที่สำคัญของรัฐ คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม ผลผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ด้านเกษตรกรรม ผลิตธัญพืชเป็นหลัก ประชาชนพูดภาษาเตลูกู อูรดู ฮินดี และอังกฤษ

ดินแดนสหภาพแห่งหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์
มีประชากรประมาณ 3 แสน 5 หมื่นคน มีเมืองพอร์ตแบลร์ (Port Blair) เป็นเมืองหลวง มีศักยภาพทางด้านประมงที่สำคัญของอินเดีย ด้านเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นหลัก ดินแดนตั้งอยู่ห่างจากภาคตะวันออกของอินเดียโดยทางเครื่องบิน ประมาณ 2 ชั่วโมง และห่างจากจังหวัดภูเก็ตประมาณ 30 นาที ทางการเมืองพอร์ตแบลร์ได้ลงนามความตกลงมิตรภาพและความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอินเดีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
18-B, Mandeville Gardens, Ballygunge,
Kolkata- 700 019
โทรศัพท์ (91 33) 2440-7836, 2440-3229-31
โทรศัพท์ (91 33) 2460-1842
โทรสาร (91 33) 2440-6251
E-mail : rtcgkkt@eth.net

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575-1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศอินเดีย : เมืองมุมไบ


กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ข้อมูลเบื้องต้น :

รัฐในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบมี 6 รัฐ ได้แก่ รัฐมหารัชตะ เมืองหลวงคือเมืองมุมไบ รัฐทมิฬนาดู เมืองหลวงคือเมืองเชนไน รัฐคาร์นาตะกะ เมืองหลวงคือเมืองบังกาลอร์ รัฐกัว เมืองหลวงคือเมืองปานาจิ รัฐเคราลา เมืองหลวงคือเมืองตรีวันดัม รัฐกุจารัต เมืองหลวงคือจันติการ์
อากาศที่มุมไบร้อนชื้นตลอดปีคล้ายไทย ช่วงปลายปีอากาศมักเย็นสบาย
คนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาฮินดู และอิสลาม

อัตราแลกเปลี่ยน (18 ก.ย.43) $1 : 46 รูปี และ 1 บาท : 7 รูปี
โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ที่เขียนว่า ISD/STD/PCO สามารถใช้โทรกลับไทยได้ โดยจะมีมิเตอร์จับเวลา และบอกราคาค่าโทร
ส่วนโทรศัพท์ภายในเมืองครั้งละ 1 รูปี / 3 นาที
การทิป ให้แก่พนักงานเสิร์ฟ พนักงานโรงแรมและเด็กส่งของ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้ให้ แต่อาจทิปในอัตรา 10% จากราคาสินค้าหรือบริการก็ได้
สุขอนามัย ควรดื่มน้ำจากขวดน้ำที่ทำขายและมีฝาปิดผนึกเท่านั้น
การเชิญ งานเลี้ยงโดยทั่วไปมักจะช้ากว่าเวลาที่ระบุในบัตรเชิญ งานเลี้ยงอาหารค่ำมักจะเริ่มประมาณ 23.00 น. หรือเที่ยงคืน

การเข้าเมือง

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในอินเดียได้ 3-6 เดือนโดยไม่ต้องแจ้งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินเดีย
นักศึกษา พนักงานบริษัท จะได้รับวีซ่าที่สามารถอยู่ในอินเดียได้ 1 ปี และต้องต่ออายุภายใน 15 วัน ก่อนหมดอายุโดยต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงอินเดียและพนักงานบริษัทต้องแจ้งการทำงานต่อ Reserve Bank of India
การขอมีถิ่นพำนักชั่วคราวในมุมไบ

รูป 8 ใบ และค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐ
กรณีนักศึกษา เอกสารเพิ่มเติมคือใบรับรองสถานภาพนักเรียน 4 ชุด ใบรับรองสถานภาพการเงินและใบรับประกันความเสียหาย
กรณีพนักงานบริษัทต้องมีหนังสือจากบริษัทผู้ว่าจ้างรับรองการทำงาน ใบรับประกันความเสียหาย ทั้งนี้ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีวีซ่าเข้าอินเดียด้วย
เที่ยวบิน กรุงเทพ - มุมไบ - กรุงเทพฯ
Cathay Pacific CX 751 ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.40 น.
ถึงเมืองมุมไบ เวลา 19.40 น.
CX 750 ออกจากเมืองมุมไบ ทุกวันศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 04.30 น.
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.30 น.
Air India AI 305 และ AI 309 ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันพุธและเสาร์ เวลา 17.20 น.
ถึงเมืองมุมไบ เวลา 22.30 น. และ
AI 302 และ AI 306 ออกจากเมืองมุมไบ ทุกวันอังคาร และศุกร์ เวลา 14.55 น.
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.05 น.
กรุงเทพฯ - เชนไน - กรุงเทพฯ
Indian Airlines IC 980 ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันพฤหัสบดีและอาทิตย์ เวลา 07.15 น.
ถึงเมืองเชนไน เวลา 08.50 น.
IC 979 ออกจากเมืองเชนไน ทุกวันพฤหัสบดีและอาทิตย์ เวลา 01.45 น.
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.25 น.
กรุงเทพฯ - บังกาลอร์ - กรุงเทพฯ
Indian Airlines IC 980 ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันพฤหัสบดีและอาทิตย์ เวลา 07.15 น.
ถึงเมืองบังกาลอร์ เวลา 10.15 น.
IC 979 ออกจากเมืองบังกาลอร์ ทุกวันพฤหัสบดี และอาทิตย์ เวลา 00.05 น.
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.25 น.

หน่วยงานสำคัญของมุมไบ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
C/D 3rd Floor Gymnesium Rd., Mumbai, 400 001
โทรศัพท์ (91-22) 262-0446, 262-0111 ต่อ 263

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐมหารัชตระ
Express Towers, 9th Floor, Narirnan Point
โทรศัพท์ (91-22) 332-4487, โทรสาร (91-22) 202-4521

สนามบินนานาชาติ (Sahar International Airport)
โทรศัพท์ (91-22) 836-6700 ค่อ 3252
เวลาทำการ 10.00 - 17.30 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ที่สองและวันเสาร์ที่สี่ของทุกเดือน

สนามบินในประเทศ (Santa Cruz Airport)
อาคาร 1/A โทรศัพท์ (91-22) 651-6946
อาคาร 1/B โทรศัพท์ (91-22) 651-6088

สถานีรถไฟ C.S.T. (Victoria Terminus)
โทรศัพท์ (91-22) 262-2859
เวลา 10.00 - 17.30 น. จันทร์ - เสาร์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Shastri Bhawan annexe - Ground Floor, 26 Haddows Rd.
โทรศัพท์ (91-22) 317-5424 / 8246
เวลาทำการ 09.00 - 17.30 น. จันทร์ - เสาร์

ศูนย์ต่อวีซ่า (Visa Extension Centre)
Shastri Bhawan, 26 Haddows Rd.
โทรศัพท์ (91-22) 327-5710
เวลาทำการ 09.30 - 14.30 น. จันทร์ - ศุกร์

การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองมุมไบที่น่าสนใจได้แก่
Marine Drive
ถนนเลียบชายหาดที่ติดไฟสวยงาม ได้รับการเปรียบเทียบว่าเหมือน "Queen's Necklace"

Prince of Wales Museum
พิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบโดยนาย George Winet และสร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1914 ในแบบ saracenic มีสวนสวยงาม โทรศัพท์ 284-4519 (10.30 - 18.00 น.)

Jehanoir Art Gallery
เป็นแหล่งที่ให้จิตรกรอินเดียได้นำผลงานไปเผยแพร่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของเมืองมุมไบ

Elephanta Caves
ถ้ำบนเกาะ Elephanta ห่างจากตัวเมืองมุมไบประมาณ 45 นาทีทางเรือ มีการแกะสลักหินเป็นรูปเทพต่าง ๆ และเคยเป็นวัดในสมัยโบราณ เรือออกทุกครึ่งชั่วโมง (10.30 - 17.30 น.)หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอินเดีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
Malbar View, 1th Floor, 33 Dr.Pyrandare Marg,
Chowpatty Sea Face, Mumbai-100 007
โทรศัพท์ (91 22) 636-1401 โทรสาร (91 22) 363-2417 เวลาทำการ 09.00-16.30 น. จันทร์-ศุกร์

E-mail : mailto:thaiath@otenet.gr


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบินเอทิฮัดได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในโปรแกรมเอทิฮัดเกสต์ตั้งแต่ฤดูร้อนนี้ สายการบินกล่าวว่ากำลังลดจำนวนไมล์ที่จำเป็นสำหรับการแลก ...
แควนตัสจะปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้มี Wi-Fi บนเที่ยวบินที่รวดเร็วและฟรี โดยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีพ.ศ. ...
Vietjet Air ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Airbus เพื่อซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง A330-900 จำนวน 20 ลำ คำสั่งซื้อกล่าวนับเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งแรกของเวียตเจ็ท เครื่องบินลำนี้จะใช้งานบนเครือข่ายการบินระยะไกล ...
กาตาร์ แอร์เวย์สได้ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสอีกครั้งเริ่มโดยให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน ...
IndiGo สายการบินยอดนิยมของอินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงทุกวันจากเบงกาลูรูไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินมีกำหนดให้บริการในวันที่ ...visa